ჩართულია Caps Lock, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს პაროლის არასწორად აკრეფა
პაროლის სწორად ასაკრეფად საჭიროა კლავიატურის ენის ინგლისურზე გადაყვანა
SPIN JETX ბორბალი
ბორბალი
გაიგე მეტი
CRYSTALSPORT
წესები


ზოგადი დებულება

1 წინამდებარე წესები შეთანხმებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან.

2 ინტერნეტ–ტოტალიზატორს აწყობს შპს „მარსი“ (შემდგომში „კომპანიად“ წოდებული) მისამართზე: ქ. ბორჯომი, რუსთაველის ქ. N115, ნაკვეთ N009-ზე არსებული შენობა–ნაგებობის პირველი სართული, ფართი N2.

3 მოწყობილი ტოტალიზატორის საფუძველზე, სისტემუ–ელექტრონული ფორმით–ინტერნეტის მეშვეობით მოეწყობა და იფუნქციონირებს ვებ–გვერდი მისამართით: www.crystalbet.com რომელზეც განთავსებულია თამაშობები და რეალურ ტოტალიზატორში ფუნქციონირებადი თამაშობათა წესების შესაბამისად მიმდინარეობის თამაშობა.

ვებ–გვერდი იფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში. სისტემურ ელექტრონული ფორმის თამაშობების ტოტალიზატორის მართვა და ორგანიზება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №19

4 ტოტალიზატორის www.crystalbet.com(შემდგომში–«ტოტალიზატორი») ფსონებს მიიღებს კერძო პირებისაგან სპორტული შეჯიბრების ან/და საზოგადოებისთვის საინტერესო სხვა მოვლენათა შედეგის გამოცნობაზე. ყველა ფსონი მიიღება წინამდებარე წესების სრული დაცვით.

5 ინტერნეტ ტოტალიზატორი წარმოადგენს პროგრამას, რომლის მეშვეობით მის მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, ტოტალიზატორის დაწესებულებაში მიუსვლელად, ინტერნეტის მეშვეობით, თამაშობის მსვლელობისას მონაწილეობა მიიღოს აზარტულ თამაშობებში, დადოს ფსონები და თამაშობის მიმდინარეობის შედეგების შესაბამისად მიიღოს მოგება.

6 რეგისტრაციისა და თამაშის დაწყების წინ მოთამაშეები ვალდებულნი არიან გაეცნონ ინტერნეტ–ტოტალიზატორის წესებს, რომელიც მოთამაშეთა უფლებების დაცვის მიზნით, განთავსებულია აღნიშნული ტოტალიზატორის ვებ–გვერდზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკითხებზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ტოტალიზატორის ვებ–გვერდზე და შესაბამისად, უზრუნველყოფილია მათი საჯაროობა, პრეტენზიები არ მიიღება.

7 ყველა მოთამაშე ვალდებულია. შპს „მარსი“-ს ვებ გვერდზე www.crystalbet.com რეგისტრაციის გავლისა და ფსონის დადების წინ გაეცნოს წინამდებარე წესებს. გათამაშების წესების არცოდნა არ მიიღება არგუმენტად ფსონის გასაუქმებლად ან სხვა სადავო საკითხის გადასაწყვეტად.

8 მოთამაშის მიერ რეგისტრაციის გავლა და ფსონის დადება ნიშნავს რომ ის ეთანხმება „კრისტალბეთის“ მიერ დადგენილ გათამაშების წესებს.

9 18 წლამდე ასაკის პირისათვის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობაში მონაწილეობა აკრძალულია. ფსონები მიიღება 18 წელს მიღწეული პირებისაგან, რომლებიც ეთანხმებიან შპს „მარსი“-ის გათამაშების წესებს. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მოთამაშეს.

10 შპს „მარსი“–ს ვებ გვერდზე რეგისტრაციისათვის მოთამაშე თავდაპირველად შედის ვებ–გვერდზე www.crystalbet.com შემოთავაზებულ სარეგისტრაციო ფანჯარაში და სავალდებულო წესით ავსებს რეგისტრაციისთვის აუცილებელ ველებს : სახელსა და გვარს, პირად საიდენტიფიკაციო სახელს (ე.წ. „იუზერ ნეიმ“–ს) პაროლს, მის პირად ნომერს (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის შესაბამისად), დაბადების თარიღს, თვეს და წელს, საკონტაქტო და სხვადასხვა პირად მონაცემებს. ამის შემდგომ პირი ადასტურებს რომ გაეცნო გათამაშების წესებს და შეუსრულდა 18 წელი, რის შედეგადაც სისტემა არეგისტრირებს მომხმარებელს და ანიჭებს მას პირად საიდენთიფიკაციო ნომერს, რომელიც ინდივიდუალურია თითოეული მოთამაშისთვის და ინტერნეტ მონაწილეობის მიღების საშუალებას იძლევა. პირადი საიდენთიფიკაციო კოდის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია თანხის დამატება ან თანხის გატანა ორგანიზაციიდან.

11 რეგისტრაციის შედეგად მინიჭებული „პაროლი“ არის საიდუმლო და იკრძალება მისი გასხვისება ან მოთამაშის მიერ მისი გადაცემა მესამე პირისთვის. ამ შემთხვევაში მიყენებულ ზარალზე კომპანიის ადმინისტრაცია სრულიად იხნის ყველანაირ პასუხისმგებლობას და პასუხისმგებლობა ეკისრება მოთამაშეს. მომხმარებელს შეუძლია „პაროლის“/“იუზერის“ აღდგენა საიტზე განთავსებული „იუზერის და პაროლის აღდგენის“ ღილაკით. მომხმარებელს ასევე შეუძლია რეგისტრაციისას მითითებული პირადი მონაცემების, პროფილის (ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი) ცვლილება.

11 მოთამაშის მიერ თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც კომპანია მიადგება სხვადასხვა სახის ზიანი, ის იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მოთამაშის ვებ–გვერდზე შემოსვლა, გააუქმოს ანგარიში და დაუბრუნოს მის კუთვნილი თანხა მოთამაშეს;საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს შესაბამის ორგანოებს თაღლითობის ფაქტთან დაკავშირებით.

12 ყოველ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ანგარიში. დარეგისტრირებულ მოთამაშეს არ შეუძლია გაიაროს ახლიდან რეგისტრაცია. ამ წესის დარღვევისათვის საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს ასეთი ანგარიში.

13 მომხმარებელი რეგისტრაციის დროს აცხადებს უპირობო თანხმობას წინამდებარე წესებზე და მოქმედებს არსებული წესების თანახმად. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს და აცხადებს თანხმობას იმის თაობაზე, რომ ორგანიზატორმა მისი პირადი მონაცემები დაამუშაოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის და შესაბამისად თანახმაა ორგანიზატორისაგან მიიღოს სხვადასხვა შინაარსის (როგორც სარეკლამო, ისე საინფორმაციო) მოკლე ტექსტური შეტყობინებები როგორც პირად „ექაუნთზე“ ისე ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე და მობილურის ნომერზე.

14 საიტზე რეგისტრაციის წესებით დაცვით დარეგისტრირებულ მომხმარებელს, შეუძლია ვერიფიკაცია გაიაროს ელექტრონულად, საიტზე განთავსებულ სპეციალურ ველებში პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოების ატვირთვით (უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად გადაღებული სელფი დამატებით). კომპანიის კომპეტენტური თანამშრომელი გადაამოწმებს რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაციის და ატვირთული დოკუმენტის შესაბამისობას და პასუხს გასცემს მოთხოვნაზე დაუყოვნებლივ, გადამოწმების პროცედურის დასრულებისთანავე.

15 კომპანია უზრუნველვყოფთ მომხმარებლის ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვასა და დაცვას. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება მხოლოდ ჩვენი ფილიალებისთვის და იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც ჩვენთან არიან ასოცირებულნი, და იმ ორგანიზაციისათვის და მათი კანონიერი წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან ეს ინფორმაცია ჩვენთვის და ჩვენი მომწოდებლებისათვის დაამუშაონ; კერძოდ, თაღლითობის ფაქტების თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენთან ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში, ჩვენ მივმართავთ მესამე მხარეს, ანუ სააგენტოებს, რომლებიც თქვენს იდენტიფიცირებას მოახდენენ. ასევე, შესაძლოა მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს ან ნებისმიერ უფლებამოსილ მესამე მხარეს და გადავცეთ მათ მომხმარებლის ანგარიშის მართვის დეტალები, თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შესაჩერებლად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

16 კომპანია უფლებას იტოვებს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას მოთამაშეს ვებ–გვერდზე რეგისტრაციის გავლაზე ან ფსონის დადებაზე.

17 მოთამაშის მიერ ბალანსის შევსების დროს მის მიერ თანხის სხვის პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან სხვა ანგარიშზე გადატანასთან დაკავშირებით.

ანგარიში და ბალანსის მართვის წესები

1 ინტერნეტ–ტოტალიზატორის www.crystalbet.com/">www.crystalbet.com–ს საიტზე პირადი ანგარიშის შევსება და თანხის გატანა შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით, პარტნიორი ბანკებისა და სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით, მომხმარებლის მიერ საბარათე არხით განაღდებული თანხა მის ანგარიშზე აისახება მომენტალურად, მომსახურე ბანკის მიერ დადგენილი პროცედურების გავლის შემდეგ.

2 ნაღდი ანგარიშსწორების დროს მოთამაშე მიერ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში, მომხმარებლის პირადი დეპოზიტიდან მოიხსნება თანხა და გადაეცემა მომხმარებელს.

3 მოგებები გაიცემა და დეპოზიტზე თანხა მიიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით ტოტალიზატორის ინტერნეტ სალაროების განყოფილებაში ყოველდღიურად 11:00 სთ–დან მუშაობის დასრულებამდე საიტზე განთავსებულ სალაროების გვერდზე, აუცილებელი პირობაა მომხმარებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, მის ბალანსზე არსებული თანხის განაღდებისათვის.

4 უნაღდო ანგარიშსწორების დროს, მოგებული თანხა ავტომატურად დაირიცხება მოთამაშის დეპოზიტზე, თამაშობის დასრულებისთანავე. მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს და საკუთარი სადეპოზიტო ანგარიშიდან ახდენს თანხის გადარიცხვას პირად საბანკო რეკვიზიტზე ან/და პლასტიკურ ბარათზე. თანხის გატანის საკომისიო, როგორც საბარათე ასევე ყველა სხვა არხზე განისაზღვრება გატანილი თანხის 1%-ით.

5 ბალანსის შევსების დროს მომხმარებელს შეუძლია დაიმახსოვროს ბარათის მონაცემები, ხოლო ყოველი შემდეგი გადახდის დროს მომხმარებელს შეუძლია დამახსოვრებული ბარათიდან გადმოიტანოს თანხა ბალანსზე, ბარათის მოანაცემების შეყვანის გარეშე.

6 მოგებული თანხა მომენტალურად აისახება მომხმარებლის ანგარიშზე, შესაბამისად წაგებული თანხა კი ჩამოიჭრება მისი ანგარიშიდან. თუ თქვენს ბალანსზე არსებული თანხა მინიმალურ ფსონზე ნაკლებია, თქვენს მიერ არჩეული ფსონი არ იქნება დაფიქსირებული, რადგანაც „კომპანია“ არ ითვალისწინებს კრედიტში თამაშს.

7 ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის შესრულებისას კლიენტი ვალდებულია „კომპანია“-ს წარმოუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი პირადად.

8 მოთამაშეს არა აქვს უფლება ნება დართოს მესამე პირს გამოიყენოს მისი ანგარიში. მოთამაშე პირადად არის პასუხისმგებელი საკუთარ „პაროლზე“, ანგარიშზე და თამაშის ისტორიაზე. მისი დაკარგვის ან/და სხვა პირზე გაცემის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მხოლოდ მოთამაშეს ეკისრება.

9“კომპანიი“–ს ვებ–გვერდზე არსებული ანგარიშის არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში (თანხის შემოტანისა და 30%–ის გათმაშების გარეშე, ამ თანხის გატანის შემთხვევაში), „კომპანია“ იტოვებს უფლებას, მომხმარებელს დეპოზიტზე არსებული თანხის გატანის მომენტში, საკომისიოს სახით გატანილი თანხიდან დამატებით ჩამოაჭრას 3%.

10 მომხმარებელს საკუთარ ანგარიშზე განხორციელებული ტრანზაქციების ისტორიის ჩანაწერი შეუძლია გამოითხოვოს კომპანიის დირექტორის სახელზე შედგენილი განცხადების საფუძველზე, გამოგზავნოს ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: info@crystalbet.com, გამოგზავნოს წერილობით მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5 ან ეწვიოს ნებისმიერ თანხის განაღდების პუნქტს სადაც განცხადების შევსება და გამოგზავნა მოხდება ადგილზევე.


სპეციალური პირობები

1 ინტერნეტ–ტოტალიზატორში ფსონის დადება ნიშნავს კომპანიასა და მოთამაშეს შორის ერთჯერადი ხელშეკრულების გაფორმებას. თამაშისას გამოიყენება ე.წ. ელექტონული ბილეთი, რომელიც ადასტურებს ფსონის დადებას, ხელშეკრულების გაფორმების ფაქტს და ერთჯერადი ხელშკრულების დამადასტურებელი საბუთია.

2 ელექტრონული ბილეთი–არის მოთამაშის მიერ დადებული ფსონი (ექსპრესი ან სისტემა) რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი ნომერი.

3 თამაშში მონაწილეობის დამადასტურებელ დოკუმენტად გამოყენებულ იქნება ე.წ. ელექტრონული ბილეთი. კერძოდ, მოთამაშე ინტერნეტის საშუალებით უნდა დარეგისტრირდეს შპს „მარსი“-ის ვებგვერდზე www.crystalbet.com-ზე, რის შედეგადაც მომხმარებელს ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი. პირადი სახელისა და პაროლის გამოყენებით მომხმარებელი შედის სისტემაში და „მარსი“–ს წინასწარ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუძველზე აკეთებს პროგნოზს, დებს სასურველ ფსონს (ფსონებს), სასურველი ვარიანტის არჩევის შემთხვევაში, იგი აჭერს „ბილეთის დადება“–ს ღილაკს, რითაც ეთანხმება შერჩეულ ვარიანტს და გადადის ფსონის დადების შემდგომ ეტაპზე, სადაც ახდენს პირადი სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის დადებას შერჩეულ ვარიანტზე, ამის შემდეგ არჩეული ვარიანტი „კრისტალბეთი“–ს საიტზე დაფიქსირდება ელექტრონული ბილეთის სახით, რომელსაც პროგრამულად მიენიჭება ნომერი.

4 კომპანია იტოვებს უფლებას არ მისცეს მოთამაშეს ერთი და იმავე ელექტრონული ბილეთის რამდენჯერმე დადების უფლება.

5 ფსონი ექვემდებარება გაუქმებას თუ ის დადებულია ისეთ შედეგზე რომლის შედეგიც უკვე ცნობილი იყო (მოვლენა მოხდა მაგრამ შედეგი არ განახლდა სისტემაში)

6 კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ იუზერს შეუზღუდოს დროებით ან უვადოდ, საიტზე არსებული ფუნქციონალების გამოყენების უფლება (მაგ. ქეშაუთი; ნაწილობრივი ქეშაუთი; ბილეთში თამაშის დამატება ან თამაშის წაშლა და ა.შ.).

7 შედეგის გამოცნობისას მოთამაშე მიიღებს თანხას, რომელიც დადებული თანხის და შედეგის შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლის ტოლია, კოეფიციენტების ნამრავლი არ უნდა აღემატებოდეს 10.000 (ათი ათასი). თუ კოეფიციენტების ნამრავლი აღემატება 10.000–ს (ათი ათასი ) ბილეთის მოგების შემთხვევაში კოეფიციენტი ჩაითვლება 10.000 ( ათი ათასი). კოეფიციენტის ნამრავლი მრგვალდება მეასედამდე სიზუსტით.

8 ზოგ შემთხვევაში მატჩში მონაწილე გუნდების გასწვრივ შეიძლება მითითებული იყოს ანგარიში (ჰანდიკაპი). ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი მატჩის შედეგი განისაზღვრება ამ ანგარიშის გათვალისწინებით

9 თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე ფსონი უქმდება.

10 ყველა პრეტენზია და სადავო საკითხი მიიღება ელექტრონული ბილეთის განთავსებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5. მომხმარებელმა პრეტენზიის შემთხვევაში, შპს „მარსის“ დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადება უნდა წარმოადგინოს შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5, ან გამოგზავნოს ფოსტით, ან ელ-ფოსტით მისამართზე: Info@crystalbet.com. შპს „მარსის“ ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს მისი წარმოშობიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში და გადაწყვეტილებას აცნობებს მომხმარებელს მისი მიღებისთანავე წერილობითი სახით, განცხადებაში მითითებულ მისამართზე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზია აღარ განიხილება.

11 წინამდებარე წესები ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ის სავალდებულოა ტოტალიზატორის ყველა მომხმარებლისათვის. ყველა მანამდე არსებული წესი ითვლება ბათილად.

12 ტოტალიზატორი უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილება ან/და დამატება წინამდებარე წესებში -- ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახურისათვის წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

13. ქეშაუთი, Cash Out თანხის მომენტალურად განაღდების სერვისი.

• თანხის მომენტალურად განაღდების სერვისით ქეშ-აუთის გამოყებით თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ/გაანაღდოთ მიმდინარე ბილეთი, ბილეთში აღებული პოზიციის/მატჩის დახურვამდე დასრულებამდე და მიიღოთ თანხა მომენტალურად.
• ქეშაუთ ფუნქცია მოცემულია და უჩანს მომხმარებლს მიმდინარე ბილეთში და იგი შესაძლებელია ბილეთზე რომელში შემავალი პოზიციებიც არის აქტიური, ანუ რომლებზეც ხორციელდება ფსონის მიღება.
• ქეშაუთის განხორციელება შესაძლებელია სინგლის და ექსპრესის ტიპის ბილეთებზე. ქეშაუთ ფუნქცია არ ვრცელდება ვირტუალური სპორტის ფსონებზე და სისტემის (მინუსოვკა) ტიპის ბილეთებზე. ბილეთში შემავალი მატჩის/პოზიციის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ქეშაუთ თანხა არ არის გარანტირებული.
• ქეშაუთი შესაძლებელია არ გამოჩნდეს ყველა მატჩზე და მატჩის ყველა პოზიციაზე, ასევე შესაძლებელია ქეშაუთ ფუნქცია აღარ განხორციელდეს მატჩზე/პოზიციაზე, ადრე მისი არსებობის მიუხედავად რაც დამოკიდებულია კოეფიციენტის ცვლილებაზე, ქეშაუთ თანხის ზღვრებზე და სხვა გარემოებებზე.

14. შესაძლებლია ქეშაუთის რამოდენიმე სერვისის გამოყენება: მთლიანი , ნაწილობრივი და ავტო ქეშაუთი.

• მთლიანი ქეშაუთი: მომხმარებლის მიერ მთლიანი ქეშაუთის განხორციელების შემდეგ ფსონი ითვლება მთლიანად გათამაშებულად(მოგებულად) მიუხედავად მატჩის შემდგომი განვითარებისა ანუ მისი ფინალური რეზულტატისა.
• ნაწილობრივი ქეშაუთი: მომხმარებელს ამ ფუნქციის გამოყენების დროს შეუძლია თანხის ნაწილის დაქეშაუთება და ნაწილის დატოვება მიმდინარედ რომლის გათამაშებაც მოხდება სპორტის რეგლამენტის თანახმად საბოლოო შედეგის მიხედვით.დაქეშაუტებულ ნაწილზე მატჩის შემდგომი განვითარება გავლენას არ ახდენს.
• ავტო ქეშაუთი: მომხმარებელს ამ ფუნქციის გამოყენებით შეუძლია მიუთითოს იმ თანხის ოდენობა რომელზეც მას სურს ავტომატური ქეშაუთის განხორციელება, იმ შემთხვევაში თუ გასაქეშებელი თანხა მიაღწევს მომხმარებლის მიერ მითითებულ სასურველ თანხას მოხდება ავტომატური ქეშაუთი. ავტო ქეშაუთი შესაძლებელია როგორც მთლიანად ასევე ნაწილობრივ.
• კომპანია“ უფლებამოსიალია დროებით შეაჩეროს, შეცვალოს ან საერთოდ გააუქმოს ქეშ-აუთ შეთავაზება ნებისმიერ მატჩზე/პოზიციაზე.
• კომპანია იტოვებს უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას ქეშ-აუთის ფუნქციის შეთავაზებაზე ნებისმიერ მომხმარებელს.
• კომპანია“ უფლებამოსილია ნებისმიერი ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში (ქეშა-უთის არასწორი თანხა, ქეშ-აუთი უკვე გარკვეულ მოვლენაზე და ა.შ) გააუქმოს ქეშ-აუთი და მოახდინოს უკვე დარიცხული თანხის ანულირება. კომპანია“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს ყოველგვარი ახსნა განმარტების/შეტყობინების, გარეშე ნებისმიერ მატჩზე, პოზიციაზე გააუქმოს მომენტალური განაღდების სერვისი.

15 ბილეთის რედაქტირება.
ბილეთის რედაქტირების ფუნქციის გამოყენების დროს მომხმარებელს შეუძლია ბილეთში ჩაამატოს პოზიცია ან ამოაკლოს თავისი სურვილის მიხედვით.ბილეთში მატჩის/პოზიციის ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში დაშვებულ პოზიციების რაოდენობის ზღვრის მიღწევამდე. ბილეთში ჩამატების ნიშანი უჩანს მომხმარებელს ბილეთის ისტორიაში მასზე დაჭერის შემთხვევაში ბილეთი გადადის რედაქტირების რეჟიმში და შესაძლებელი ხდება მატჩის/პოზიციის ჩამატება, ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში შედეგების ასახვამდე ნებისმიერ დროს. ბილეთში მატჩის/პოზიციის ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში დაშვებულ პოზიციების რაოდენობის ზღვრის მიღწევამდე. ბილეთში ჩამატების ნიშანი უჩანს მომხმარებელს ბილეთის ისტორიაში მასზე დაჭერის შემთხვევაში ბილეთი გადადის რედაქტირების რეჟიმში და შესაძლებელი ხდება მატჩის/პოზიციის ჩამატება, ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში შედეგების ასახვამდე ნებისმიერ დროს.
მატჩის/პოზიციის ამოღება მომხმარებელს უჩანს ბილეთის ისტორიაში, მასზე დაჭერის შემთხვევაში ბილეთი გადადის რედაქტირების რეჟიმში და შესაძლებელი ხდება ბილეთიდან ტამაშის/პოზიციის ამოღება, ბილეთიდან თამაშის/პოზიციის ამოღება შესაძლებელია ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე და არ ახდენს გავლენას, არ ამცირებს დადებულ ფსონის ოდენობას ამოკლებული თამაშების რაოდენობის მიუხედავად, ამოკლება არ ვრცელდება ვირტუალურის და ლავის პოზიციების მონაწილეობით დადებულ ბილეთებზე,
თუ ბილეთში რომელიმე თამაში დაიწყო ამოღების ფუნქცია არა არის ხელმისაწვდომი. თუ ბილეთში შემავალი კოეფიციენტების ნამრავლი ნაკლებია 1,4 ზე ფუნქცია მატჩის/პოზიციის ამოღება არ არის ხელმისაწვდომი.
კომპანია იტოვებს უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას თამაშის ამოღების ფუნქციის შეთავაზებაზე ნებისმიერ მომხმარებელს.
მატჩის/პოზიციის ამოღების ფუნქცია შესაძლებელია არ გამოჩნდეს ყველა მატჩზე და მატჩის ყველა პოზიციაზე, ასევე შესაძლებელია ფუნქცია არ განხორციელდეს მატჩზე/პოზიციაზე ადრე მისი არსებობის მიუხედავად, რაც დამოკიდებულია კოეფიციენტის ცვლილებაზე და სხვა გარემოებებზე.
მატჩის/პოზიციის ამოღების ფუნქცია შესაძლებელია არ გამოჩნდეს ყველა მატჩზე და მატჩის ყველა პოზიციაზე, ასევე შესაძლებელია ფუნქცია არ განხორციელდეს მატჩზე/პოზიციაზე ადრე მისი არსებობის მიუხედავად, რაც დამოკიდებულია კოეფიციენტის ცვლილებაზე და სხვა გარემოებებზე.


ფსონის დადება

1 ინტერნეტ ტოტალიზატორი ფსონებს იღებს სხვადასხვა სპორტულ და საზოგადოებრივ მოვლენებზე მის მიერ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუზველზე.

2 ინტერნეტ ტოტალიზატორი გთავაზობთ შემდეგი სახის ფსონებს:
• ექსპრესი – სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს ბილეთში შემავალი კოეფიციენტების ნამრავლსა და დადებული თანხის ნამრავლს.
• სისტემა – სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს სისტემაში შემავალი მოგებული ვარიანტების ჯამს.
• ორდინარი - სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს ცალკე ერთი პოზიციის კოეფიციენტის და დადებული თანხის ნამრავლს.

3 ფსონი მიიღება ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). მინმალური ფსონი შეადგენს 0,10 ლარს (ათი თეთრი) ფსონის განთავსება ხდება ელექტრონული ბილეთის სახით რომელსაც ენიჭება ნომერი.ერთ ნომრის ქვეშ მოქცეული ნებისმიერი სახის ბილეთი ითვლება ერთ ელექტრონულ ბილეთად.

4 მაქსიმალური მოგება ერთ ელექტრონულ ბილეთზე (ან ჯამურად რამოდენიმე ერთნაირ ელექტრონულ ბილეთზე) არ უნდა აღემატებოდეს 100.000 ლარს. თუ ელექტრონულ ბილეთზე (ან ერთნაირი ელექტრონული ბილეთების ჯამზე), მოგება აღემატება ნებადართულ ზღვარს, ის ჩაითვლება 100.000 ლარად. ის ბილეთები, რომელთა სავარაუდო მოგება აღემატება 100.000 ლარს, უნდა შეთანხმდეს საიტის ადმინისტრაციასთან (ბილეთის დადება უნდა დაადასტუროს საიტის ადმინისტრაციამ).

5 ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას ფსონი გააუქმოს ნებისმიერი ტექნიკური/მექანიკური ხარვეზის შემთხვევაში.

6 გათამაშების მონაწილის (შემდგომში–„მოთამაშე) მიზანია სპორტული შეჯიბრების ან სხვა საზოგადოებრიობისათვის საინტერესო მოვლენათა შედეგების გამოცნობა, ორგანიზაციის მიერ წინასწარ გამოქვეყნებული პროგრამის მიხედვით. სპორტული შეჯიბრების ყველა ფსონი ეხება მატჩის ძირითად დროს თუ სხვა რამ არ არის მითითებული ოვერტაიმით ან სხვა. ძირითადი დროში იგულისხმება მატჩისთვის რეგლამენტით დადგენილი დრო და მსაჯის მიერ დამატებული კომპენსირებული დრო ანუ 90+X წთ (მხედველობაში არ მიიღება მატჩის შემდგომ დამატებითი ტაიმები პენალტების სერია.) მსაჯის მიერ საფინალო სასტვენის მიცემა ნიშნავს მატჩისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვას და მატჩის დამთავრებას. საფინალო სასტვენის მერე მოედანზე მომხდარი მოვლენა მხედველობაში არ მიიღება მაგ. მსაჯის მიერ მიცემული ყვითელი ან წითელი ბარათი და ა.შ.

7 კოეფიციენტის პირველი გამოქვეყნების მომენტიდან კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს (გაზარდოს ან შეამციროს) ან გააუქმოს ნებისმიერი კოეფიციენტი. კოეფიციენტის შეცვლა ან გაუქმება არ ეხება უკვე დადებულ ფსონს.

8 შპს „მარსი“ არ იღებს პასუხისმგებლობას და პრეტენზიებს არ განიხილავს, სპორტული შეჯიბრებების სიაში გუნდების, მოთამაშეების და ა.შ სახელწოდებების თარგმანის სიზუსტეზე,(ან ტურნირის ეტაპის დასახელება ნეიტრალური მოედანი და ა.შ) ყველა ინფორმაცია, რომელიც შეეხება გარკვეული სპორტული შეჯიბრებების დასახელებას, ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი არაკორექტულობა არ შეიძლება გახდეს ფსონის გაუქმების მიზეზი, შესაბამისად ყველა დადებული ფსონი ძალაში რჩება.გუნდის დასახელებაში თუ გამოყენებულია მოკლე სახელი მაგ: სრული დასახელება ვულვერჰემპტონის მაგივრად წერია ვულვზი ასეთ შემთხვევაში ფსონი არ უქმდება და ყველა ფსონი ამ თამასზე რჩება ძალაში.

9 პროგრამაში შეტანილი ღონისძიების გასწვრივ მითითებულია ყველა შესაძლო კოეფიციენტი.

10 მომხმარებლის მიერ რამდენიმე იდენტური ბილეთის განთავსების შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას თუ საჭიროდ ჩათვლის გააუქმოს ასეთი ტიპის ბილეთები და აქტიურად ჩათვალოს მხოლოდ პირველად განთავსებული ბილეთი.

ფსონის გაუქმება

1 შემთხვევები, როდესაც ღონისძიების კოეფიციენტი 1.0–ს (ერთი მთელი) უტოლდება.

2 მოქმედ პროგრამაში მითითებულისა და ბილეთში დაფიქსირებული შედეგის მიუხედავად ღონისძიების კოეფიციენტი 1.0 (ერთი მთელი ) უტოლდება თუ: • ერთ ვარიანტზე დადებული ფსონი 0.10 (ათი) თეთრზე ნაკლებია.
• ფსონი დადებულია ვარიანტში მითითებული ღონისძიების დაწყების შემდეგ; აღნიშნული არ ეხება „ლაივის“–ს თამაშობისას დადებულ ფსონებს.
• ვარიანტში მითითებულ წყვილში შეიცვალა მასპინძელი გუნდი (ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში ძალაში რჩება ის ფსონი, რომელიც გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზეა დადებული) გარდა ამხანაგური და ერთრაუნდიანი სათასო თამაშებისა.
• ღონისძიება ჩაიშალა/ შეწყდა/გადაიდო შედეგი არ დაფიქსირდა ნებისმიერი მიზეზის გამო და არ გათამაშდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში; (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება). შეწყვეტილ თამაშის ყველა უკვე გათამაშებულ პოზიციებზე შედეგი დაფიქსირდება, ხოლო გაუთამაშებელ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლი გახდება
• მაგ: ფეხბურთის მატჩი შეწყდა ანგარიში 2:1 უკვე გათამაშებულ პოზიციებზე 2,5 გოლზე ზე მეტი, ორივე გაიტანს და ა.შ.

3 ვარიანტში მითითებულ წყვილში აშკარა შეცდომაა და რომელიმე გუნდი შეცდომით არის დასახელებული;

4 თუ ფორის გათვალისწინებით შედეგი გათანაბრდა. (ფეხბურთის ევროპული ჰანდიკაპი 0:1 შემთხვევაში დაფიქსირდება ფრე).

5 თუ ტოტულის შედეგი დაემთხვა პროგრამაში მითითებულ ტოტულს.

6 თუ კალენდარული მატჩი იმართება ნეიტრალურ მოედანზე, დისკვალიფიკაციის, უამინდობის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო და პროგრამაში არ არის მითითებული, რაც გამოწვეულია ინტერნეტ საიტებიდან მოწოდებული არასრული ინფორმაციის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო, ნომინალური მასპინძელი არ იცვლება, ფსონები ძალაში რჩება და პრეტენზიები არ განიხილება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია www.crystalbet.com საიტის ცხელ ხაზზე. თუ თამაში გადატანილი იქნა მოწინააღმდეგე გუნდის მოედანზე (ერთი ქალაქის გუნდების გარდა) მიღებულ ფსონზე კოეფიციენტი ტოლია 1.0–ის და თანხა გაიცემა 1.0 კოეფიციენტის გათვალისწინებით. თუ საერთაშორისო მატჩი გადატანილი იქნა სხვა ქვეყანაში, მიღებულ ფსონებზე თანხა გაიცემა 1.0–ის ტოლ კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში თუ პროგრამაში არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.

7 თუ მატჩი დამთავრდა და შედეგი დაფიქსირდა, მაგრამ რაიმე მიზეზით ეს შედეგი გააუქმეს, შეცვალეს ან გადათამაშება დანიშნეს, მოგების გაცემისას მხედველობაში მხოლოდ პირვანდელი შედეგი მიიღება. 1.0 (ერთი მთელი) ტოლად ჩაითვლება მხოლოდ იმ ფსონების შესაბამისი კოეფიციენტები, რომლებიც დადებულია ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლა და ფსონი მიღებულია პირველ მატჩამდე (ეხება პირველი მატჩის შედეგის შეცვლას, გაუქმებას და გათამაშებას).

8 გრძელვადიანი ფსონები (OUTRIGHTS, აუთრაითები): ნებისმიერ ტურნირი ან მსგავსი მოვლენა რომელიც გამოცხადებულია სეზონის ფარგლებში, გრძელდება ტურნირის დამთავრებამდე და მასზე განთავსებული ფსონები ძალაშია საბოლოო შედეგის დაფიქსირებამდე. გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს შესაბამისი მატჩის/მატჩების სრულად ჩატარებით,სეზონის ფარგლებში თუ ოფიციალური ორგანიზატორის მიერ გუნდის მიმართ გამოყენებული იქნა სანქციები ტექნიკური შედეგი გამარჯვება/დამარცხება ასეთ შემთხვევაში ფსონის დაანგარიშება მოხდება ამ სანქციების გათვალიწინებით. თუ რომელიმე გუნდმა მიიღო დისკვალიფიკაცია სეზონის დაწყებამდე ან მიმდინარეობისას მაშინ ამ გუნდზე დადებული ყველა ფსონი გაბათილდება კოეფიციენტი 1.0. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ გასაჩივრების შედეგად ორგანიზატორის მიერ გამოცხადებული შედეგი ფსონის დაანგარიშებისას მხედველობაში არ მიიღება. თუ ღონისძიება არ დასრულდება სეზონის ფარგლებში მაშინ ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ აუთრაით პოზიცია დაფიქსირდება შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ოფიციალური გადაწყვეტილების შესაბამისად.თუ არ გამოცხადდა არანაირი ოფიციალური გადაწყვეტილება მაშინ აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ აუთრაით პოზიციაზე განთავსებული ფსონი გაუქმდება, გარდა იმ ფსონებისა რომელიც განთავსებული იყო ისეთ პოზიციებზე რომლის შედეგის უპირობოდ გარკვეულია. სადავო სიტუაციებში რომლის პრეცედენტი არ ყოფილა საბოლოო გადაწყვეტილება იღებს ინტერნეტ ტოტალიზატორის მომწყობი ორგანიზაცია.

9 თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი ბათილდება და თანხა დაუბრუნდება მოთამაშეს(1.0 ერთი მთელი) კოეფიციენტების გათვალისწინებით. მოჰყვება.

10 თუ პროგრამაში გაპარული შეცდომა მოთამაშეს აძლევს საშუალებას რისკის გარეშე უეჭველი მოგება მიიღოს ასეთი ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება და თანხა დაუბრუნდება მოთამაშეს 1.0 (ერთი მთელი) კოეფიციენტების გათვალისწინებით.

11 ტექნიკური პერსონალის მიერ შეცდომის ან პროგრამული ხარვეზის გამო გამოქვეყნებულ ფსონების პროგრამაში თუ დაშვებულია უზუსტობა, გამოტოვებულია ან არასწორად არის დასმული მძიმე (ფრეზე 3.20–ის ნაცვლად წერია 32.0–ი, ტოტული 185,5 ის ნაცვლად წერია 18,5 და ა.შ.) რის გამოც პროგრამაში გაპარულია არასწორი კოეფიციენტი რომელიც არ შესაბამება აღნიშნულ პოზიციაზე საბუკმეკერო ბაზარზე არსებულ კოეფიციენტებს. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას ბათილად სცნოს ანუ 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით დაუანგარიშოს მოგება ყველა სახის ფსონზე.

12 დაუშვებელია ერთ ბილეთში ერთი და იგივე წყვილის შეტანა ორჯერ ან მეტჯერ სადაც ფიქსირდება ერთი და იგივე ტიპის სათამაშო პოზიციების გადაბმა თუ პროგრამაში სხავ რამ არ არის მითითებული, მაგალითად ბარსელონა– ბაიერნი 1,5 ზე მეტი და ბარსელონა ბაიერნი 2,5 ზე მეტი და ა.შ თუ ბილეთში დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა კომპანია უფლებას იტოვებს გააუქმოს ერთ-ერთი ან ორივე პოზიცია პირადი შეხედულებისამებრ. (ვარსკვლავებით აღნიშნული პოზიციები ერთმანეთს არ ებმება).

13 საიტზე განთავსებული პოზიციების დასახელებებში პრიორიტეტი ენიჭება ქართულ ენას. იმ შემთხვევაში თუ ქართულ ენაზე ნათარგმნში შეცდომითაა მითითებული პოზიციის დასახელება, რაც ძირეულად ცვლის პოზიციის შინაარს ან კოეფიციენტის რეალურობას, კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს ყველა ასეთი ფსონი.

14 კომპანია უფლებას იტოვებს გააბათილოს (ერთის ტოლად ჩათვალოს) ან შეაჩეროს საეჭვო მატჩების შედეგების ასახვა, თუ კომპანიას ექნება საფუძველი ივარაუდოს რომ აღნიშნულ მატჩებზე ადგილი ჰქონდა წინასწარ გარიგებას (ჩაწყობა), კოეფიციენტებით მანიპულირებას, ეჭვის ქვეშ დგას მატჩის მონაწილეთა კეთილსინდისიერაბა

15 გამომდინარე აქედან კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს/ შეაჩეროს მატჩის შედეგი გამოძიების დასრულებამდე რომელიც იწარმოებს ჩვენი ან შესაბამისი სტრუქტურების მიერ.

16 გამოძიების პროცესში, შესაძლოა საჭირო გახდეს საეჭვო თამაშებზე დადებული ფსონების ავტორების პირადი მონაცემების გადაგზავნა საგამოძიებო ორგანოებში მათ მიერ კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნის საფუძველზე. ჩვენ შესაძლოა, აგრეთვე, მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს ან ნებისმიერ უფლებამოსილ მესამე მხარეს და გადავცეთ მათ თქვენი ანგარიშის დეტალები თაღლითობისა და ფულის გათეთრების პრევენციისათვის.


დამატებითი დებულებები

1 შპს „მარსი” (შემდგომში კომპანია) არის იურიდიული პირი რომელის მფლობელობაშც არის ვებ.გვერდი www.crystalbet.com. ყველა თამაში რომელიც გავთავსებულია www.crystalbet.com--ზე ეფუძნება მხოლოდ რეალურ ფულზე თამაშს.

2 წინამდებარე წესები წარმოადგენს სამართლებრივ შეთანხმებას, მოთამაშესა ( „მარსი“ გათამაშების მონაწილე ანუ პიროვნება რომელიც დარეგისტრირებულია კრისტალბეთის ვებ გვერდზე) და შპს „მარსი“ შორის.

3 ყველა მოთამაშე ვალდებულია შპს „მარსი“–ის ვებ-გვერდზე www.crystalbet.com--ზე რეგისტრაციისას გაეცნოს ვებ გვერდით სარგებლობის წესებს. რეგისტრაცია ნიშნავს დარეგისტრირებული მომხმარებლის თანხმობას შპს „მარსი-ის www.crystalbet.com-ვებ გვერდით საგებლობის და გათამაშების წესებზე.

4 წესების არ ცოდნა არ წარმოადგენს ფსონის გაუქმების ან ხელშეკრულების მოშლის სხვა ნებისმიერ მიზეზს და წინამდებარე წესების თანახმად, მოთამაშეს არ ანთავისუფლებს ფსონიდან გამომდინარე მისი ვალდებულებებისაგან. მოთამაშის მის განთავსებულ ფსონთან დაკავშირებით ნებისმიერი საკითხი გადაწყდება შპს „მარსი“ გათამაშების წესების თანახმად.

5 შპს „მარსი“ უფლებას იტოვებს შეცვალოს ნებისმიერი გათამაშების წესი მის სისტემაში რეგისტრირებული მოთამაშეების გაფრთხილების გარეშე.

6 სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლები ვალდებულნი არიან პერიოდულად გადაამოწმონ და გაეცნონ შპს „მარსი“ მიერ მიღებულ დებულებებსა და გათამაშების პირობებში შეტანილ ცვლილებებს.

7 თარგმანთან დაკავშირებით აღმოჩენილ რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება ქართულ ენას.

8 www.crystalbet.com--ზე რეგისტრაციის და სისტემით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს რომელთა ასაკიც აღემატება 18 წელს.

9 შპს „მარსი“–ის კუთვნილ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის შედეგად მოთამაშის მიერ შეყვანილი პაროლი, არის საიდუმლო და სასტიკად იკრძალება მისი განდობა მესამე პირზე. მხოლოდ მოთამაშეა საკუთარი პაროლის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი. კომპანია არ აგებს პასუხს www.crystalbet.com--ზე რეგისტრირებული მოთამაშეების პაროლის უსაფრთხოებაზე და იმ ზიანზე რომელიც შეიძლება მათ მიადგეთ იმ შემთხვევაში თუ არ იზრუნებენ საკუთარი მომხმარებლის (იუზერის) უსაფრთხოებაზე.

10 რეგისტრაციისას მომხმარებელი ვალდებულია ზუსტად და სრულად მიუთითოს პირადი მონაცემები. კომპანია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს, ასევე უარი უთხრას სისტემიდან თანხის გატანაზე იმ მოთამაშეებს, რომლებმაც მიუთითეს არასწორი პირადი მონაცემები.

11 მოთამაშის პირადი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობის ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტა) შეცვლის შემთხვევაში კომპანიის ადმინისტრაცია იტოვების უფლებას ცვლილების შედეგად რეგისტრირებულ მომხმარებელზე არ გასცეს მოგებული თანხა, ცვლილების მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში. მოგებული თანხის აღება „მარსი” ინტერნეტ-სალაროდან შესაძლებელია მხოლოდ ამ ვადის გასვლის შემდეგ ან/და ცვლილებამდე რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ გაცემული ნოტარიალურად დადასტურებული მინდობილობის საფუძველზე.

12 მოთამაშის მიერ, ელექტრონული სისტემებიდან (მომენტალური გადახდის აპარატი, ინტერნეტ-გადახდები და სხვა), ბალანსის შევსების მომენტში, მოთამაშის მიერ თანხის სხვა პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, კომპანია იხსნის ყოველგავრ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან/და გადატანასთან დაკავშირებით. შეცდომით, სხვა პირად ნომერზე გადარიცხული თანხის დაბრუნება მომხმარებლისათვის შესაძლებელია მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

13 პიროვნებას www.crystalbet.com-ზე აქვს მხოლოდ ერთი ანგარიშის გახსნის უფლება. დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს არ შეუძლიათ მეორედ დარეგისტრირდნენ, როგორც ახალი მომხმარებელი. წინაამღდეგ შემთხვევაში კომპანიას აქვს უფლება, გააუქმოს კლენტის მიერ გაკეთებული ყველა ფსონი, რომელიც იქნა განხორციელებული შესაბამის ანგარიშიდან და ამ კონკრეტულ მომხმარებელს დაუბლოკოს ანგარიში განუსაზღვრელი ვადით.

14 კომპანია იტოვებს უფლებას რომ შეუჩეროს ანგარიში იმ პირებს რომლებიც www.crystalbet.com-ზე საკუთარ ანგარიშს იყენებენ არამიზნობრივად. ანუ თუ მოთამაშე მის მიერ ჩარიცხული თანხის მინიმუმ 30%-ს არ გამოიყენებს სათამაშოდ ან თამაშის პროცესში ადმინისტრაციის მიერ შემჩნეული იქნება შეთანხმებული თამაში - ხელოვნური წაგება ან ხელოვნური მოგება კომპანია იტოვებს უფლებას ასეთ მომხმარებლებს შეუზღუდოს ანგარიშით სარგებლობის უფლება მინიმუმ 90 დღით რათა დადგინდეს კონკრეტული მოთამაშეების ამ ქმედების მიზეზი და ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას ამ ტიპის თანხების გაცემის შემთხვევაში მოთამაშეს ჩამოაჭრას გატანილი თანხის 3%.

15 თუკი გაჩნდება ეჭვი, რომ მოთამაშეები იყენებენ კოლექტიური თამაშის მეთოდს (შეთქმულება) კომპანია იტოვებს უფლებას ჩაატაროს ამგვარი ფაქტების გამოძიება, რომლის დროსაც მას შეუძლია დაბლოკოს შემჩნეული პირების ანგარიშები და განუსაზღვრელი ვადით ჩამოართვას ასეთ მომხმარებლებს მათი სარგებლობის უფლება.

16 www.crystalbet.com.-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. წინააღდმეგ შემთხვაში კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე.

17 მომსახურების მიღების მთელი პერიოდის განმავლობაში "მოთამაშე" იძლევა გარანტიას და აცხადებს თანხმობას შემდეგზე:

18 თამაშის შედეგად არსებობს მოთამაშის მიერ ფულადი სახსრების წაგების რისკი და კომპანია პასუხისმგებელი არ არის ასეთი სახის ზიანზე;

19 მოთამაშე თავისი ნებით თანხმდება მომსახურების მიღებაზე, ამასთან თამაშის ტიპს არჩევს თვითონ მოთამაშე;

20 მოთამაშე იღებს ერთპიროვნულ ვალდებულებას თვითონ გადაიხადოს ყოველგვარი გადასახადები (მათ შორის თანხის გატანის საკომისიო), რომლებიც შეიძლება დაერიცხოს მისთვის გაცემულ მოგებულ თანხებს;

21 მოთამაშე პასუხისმგებელია მომსახურეობის მისაღებად საჭირო თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე.

22 კომპანია არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართაობაზე, ვირუსებზე, რომელთა შედეგად შეიძლება დაკარგულ იქნას მონაცემები ან სხვაგვარად დაზიანდეს თქვენი კომპიუტერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა. ასევე კომპანია არ არის ვალდებული უზრუნველყოს დამატებითი ან სარეზერვო ქსელი და/ან სისტემებით.

23 ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა მაგალითად: "No Spin", "Invalid Game", ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა ა.შ.), ამ შემთხვევაში „კომპანია“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. თამაშის პროცესში მომხმარებლის მხრიდან ინტერნეტკავშირის წყვეტის შემთხვევაში წყვეტამდე მიღებული ფსონები რჩება ძალაში. ეს წესი ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერნეტ–წყვეტა ან სხვა ტექნიკურ გაუმართაობა ხდება იმ ადგილებში, სადაც კომპანია სთავაზობს კომპიუტერზე ხელმწისაწვდომობას მომხმარებელს, მათ შორის ორგანიზაციის ობიექტბში.

24 www.crystalbet.com- ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელის მიერ თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც კომპანიას მიადგება ფინანსური ან მორალური ზიანი, კომპანია იტოვებს უფლებას:

25 აუკრძალოს ფსონის დადება ან გააუქმოს უკვე დადებული ფსონი;

26 გააუქმოს კლიენტის ანგარიში და მისი ფულადი ბალანსი;

27 გააუქმოს და დაუბლოკოს სისტემასთან წვდომის უფლება;

28 მიმართოს სასამართლოს ნებისმიერი მის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლის საეჭვო ქმედების აღსაკვეთად;

29 სასამართლოს გზით მოსთხოვოს მოთამაშეს მიყენებული ზარალისა და სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება;

30 თამაშის დროს ტექსტური შეტყობინებების გაცვლისას მოთამაშეებს ეკრძალებათ უკანონო, უცენზურო, ამორალური ხასიათის მატარებელი, დამუქრების ხასიათის მატარებელი და სხვა მსგავსი ტექსტებისა და ტერმინების გამოყენება. ეკრძალებათ ნებისმიერი სახის პროდუქციის ან/და მომსახურების რეკლამირება. ამ შემთხვევაში ორგანოზატორი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად გათიშოს მოთამაშე.

31 იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს რაიმე მიზეზის გამო არასწორად დაერიცხა თანხა, ის (მომხმარებელი) ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კრისტალბეთის წარმომადგენლობას. ასეთი თანხის სისტემიდან გატანის შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას ამ ფაქტის შესახებ მიმართოს შესაბამის ორგანოებს და მოითხოვოს მომხმარებლისგან მატერიალური ზიანის ანაზღაურება.

32 იმ შემთხვევაში თუ მონაცემი შეცდომით იქნა შეყვანილი და ამ შეცდომის შედეგად მოთამაშეს დაერიცხა ზედმეტი თანხა, "თამაშის ორგანიზატორი" იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება და ჩამოაჭრას მოთამაშეს შეცდომით დარიცხული თანხა, ან პირიქით.

33 კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხრას ნებისმიერ პირს ვებ-გვერდზე www.crystalbet.com-ზე რეგისტრაციის გავლაზე და ფსონის დადებაზე. ამავდროულად არ მისცეს მას განმარტება უარის მიზეზზე.

34 21 წლამდე პიროვნებისათვის აზარტული თამაში ითვლება უკანონო ქმედებად (გარდა ტოტალიზატორისა, სადაც დაშვებული ასაკია 18 წელი).

35 კომპანია იტოვებს ინფორმაციის გადამოწმების უფლებას არაკანონიერი ქმედების თავიდან ასაცდილებლად. აგრეთვე ვიტოვებთ უფლებას, ვაწარმოოთ კერძო გამოძიება იმ მიზნით რომ დავადგინოთ ნამდვილად ხართ თუ არა 18 წლის და ზემოთ. 42. იმ შემთხვევაში თუ ხელმისაწვდომი არ არის მომხმარებლის ასაკის გადამოწმება, კომპანია ასევე იტოვებს უფლებას მოთამაშეს მოსთხოვოს ასაკის დადასტურება.

36 შესაძლოა შეჩერდეს მომხმარებელთა ანგარიშები და მათი თანხები იქნეს დაკავებული მანამ, სანამ გათვალისწინებული ასაკი არ იქნება დამტკიცებული.

37 იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანს ხელი მიუწვდება ინტერნეტთან დაკავშირებულ კომპიუტერთან, შესაძლო არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისაგან თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ შეინახოთ თქვენი ანგარიშის ნომერი, მომხმარებლის სახელი და პაროლი საიდუმლოდ.

38 კომპანია არ დაუშვებს შეურაცხმყოფელ ქცევას მომსახურების მომხარებლების მხრიდან კომპანიის თანამშრომლების მიმართ. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია, თავისი შეხედულებისდა მიხედვით ჩათვლის, რომ მომხმარებლის ქცევა ტელეფონის, პირდაპირი ჩატით, ელ-ფოსტით ან სხვა საშუალებებით იყო შეურაცხმყოფელი ან დამამცირებელი კომპანიის ნებისმიერი თანამშრომლისთვის, კომპანიას უფლება ექნება დაბლოკოს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის ანგარიში კომპანიაში და ასეთ სიტუაციაში, კომპანიას არ ეკისრება არანაირი ვალდებულება დააბრუნოს ფულადი სახსრები, რომელიც შესაძლოა იყოს მომხმარებლის ანგარიშზე.

39 მკაცრად იკრძალება პროგრამული უზრუნველყოფის თავდაპირველი კოდის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის შეცვლა, ადაპტირება, გადაყვანა, გადაკეთება, დეკომპილაცია, დარღვევა ან ნებისმიერი სხვა გზით მისი გამჟღავნების მცდელობა, ასევე აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებულების (დერივაციების) შექმნა, წარმოება ან გავრცელება.

40 კომპანიას შეუძლია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და გააუქმოს მოთამაშის ანგარიში (მათ შორის მისი მომმხარებლის სახელი და პაროლი) შეტყობინების გარეშე:

41 თუ ნებისმიერი მიზეზით კომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა ყველა ან მხოლოდ კონკრეტული მოთამაშისთვის;

42 თუ კომპანია თვლის, რომ მოთამაშემ დაარღვია წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულება;

43 თუ მოთამაშემ არაკანონიერად გამოიყენა მომსახურება ან ასეთი გამოყენება ეწინააღმდეგება წინამდებარე ხელშეკრულების არსს; ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით, რომელსაც კომპანია მისაღებად თვლის.

44 თუ წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდება მოთამაშის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის გამო, კომპანია არ კისრულობს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მოთამაშეს თანხა, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს მის ანგარიშზე და მოთამაშე არ იქნება უფლებამოსილი წაუყენოს პრეტენზიები კომპანიას აღნიშნულთან დაკავშირებით.

45 არც კომპანია (მათ შორის, მისი თანამშრომლები ან უფლებამოსილი პირები) და არც კომპნიის პარტნიორები თუ მომწოდებლები არ არიან პასუხისმგებელი მომხმარებლის გაუფრთხილებლობით ზარალზე, რომელიც დაუდგა მომხმარებელს კომპანიის ვებ-გვერდზე არასწორი ინფორმაციის გამოქვეყნებით.

46 მომხმარებელი ადასტურებს, რომ რეგისტრაციის დროს, ასევე გადახდის განხორციელებასთან დაკავშირებით ოპერაციების შესრულებისას კომპანიისთვის მიცემული ყველა მონაცემი არის სწორი, კანონიერი, ნამდვილი და სრული და შეესაბამება საკრედიტო/სადებეტო ბარათზე (ბარათებზე) ან სხვა გადახდის ანგარიშზე მითითებულ სახელს/სახელებს, რომელიც გამოყენებულ იქნება მომხმარებლის ანგარიშზე თანხის კრედიტირების ან ანგარიშიდან დეპოზიტებისთვის. თუ მომხმარებელი იყენებს საკრედიტო/სადებეტო ბარათს ან სხვა გადახდის მეთოდებს, რომელიც არ არის გაფორმებული მის პირად სახელზე, ჩვენ ჩავთვლით, რომ მომხმარებელმა მოიპოვა სრული თანხმობა მათი კანონიერი მფლობელისგან ტოტალიზატორია მომსახურებებში მათი გამოყენების შესახებ. ჩვენ არ ვართ ვალდებული შევამოწმოთ ასეთი თანხმობა და არ ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას თქვენს განცხადებებთან დაკავშირებით წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ მომხმარებელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია აღმოჩნდება არასწორი, განზრახ მცდარი ან არასრული, მომხმარებელი არღვევს ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზე გარდა იმ ზომებისა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ, ტოტალიზატორი ინარჩუნებს უფლებას დახუროს თქვენი ანგარიშები.

47 საეჭვო ან თაღლითური გადახდის შემთხვევაში, მათ შორის მოპარული საკრედიტო ბარათების გამოყენების ან ნებისმიერი სხვა თაღლითური მოქმედების შემთხვევაში (მათ შორის ნებისმიერი უკუდარიცხული თანხა, გადახდის გაუქმება), კომპანია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში, გააუქმოს გადახდა და მიიღოს მოგებული თანხები. კომპანიას უფლება აქვს აცნობოს ნებისმიერ რელევანტურ ორგანოს (მათ შორის საკრედიტო სააგენტოებს) ნებისმიერი თაღლითური გადახდის ან სხვა უკანონო მოქმედებების შესახებ და შეუძლია გამოიყენოს ინკასირების სამსახური ფულის დასაბრუნებლად. თუმცა, არცერთ შემთხვევაში, კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი საკრედიტო ბარათების უნებართვო გამოყენებაზე, მიუხედავად იმისა საკრედიტო ბარათები გამოცხადებულია მოპარულად თუ არა.

48 კომპანია უფლებას იტოვებს დაარიცხოს გადარიცხვის საკომისო მომხმარებლს, თუ მის ანგარიშზე ერთ რეგიონში შეიტანენ თანხას და ამ თანხის უცვლელი სახით გატანას ანგარიშიდან იგი მოითხოვს მეორე რეგიონში.

49 მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ და გაეცნონ საიტზე Crystalbet.com განთავსებულ, შემოსავლების სამსახურის მიერ ბოლოს დადასტურებულ რეგლამენტს.

50 მომხმარებელი საიტზე შესვლით ეთანხმება შემოსავლების სამსახურისთვის ბოლოს წარდგენილ და დადასტურებულ რეგლამენტს, რომელიც განთავსებულია საიტზე.

განსაკუთრებული პირობები

1 კოეფიციენტთა სიის გამოქვეყნების მომენტიდან კომპანიას უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შეცვალოს, შეამციროს, გაზარდოს ან/და საერთოდ გააუქმოს ნებისმიერი კოეფიციენტი.

2 ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება და ამ შემთხვევაში ინტერნეტ–სამორინე „კომპანია“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. გადახდის დროს ნებისმიერი გაუმართაობის შემთხვევაში „კომპანიის“ მხარეს, უქმდება ყველა გადახდა/MalfunctionVoidsAllPays.

3 იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშეს თანხა არასწორად დაერიცხა (მაგ. შედეგი შეცდომით იქნე შეტანილი) კომპანია იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება. იმ შემთხვევაში თუ გადაანგარიშების შემდეგ მოთამაშეს ექნება უარყოფითი ბალანსი, მოთამაშე ვერ დადებს ბილეთს ბალანსის შევსებამდე.

4 ყველა პრეტენზია და სადავო საკითხი მიიღება ელექტრონული ბილეთის განთავსებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5. მომხმარებელმა პრეტენზიის შემთხვევაში, შპს „მარსის“ დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადება უნდა წარმოადგინოს შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5, ან გამოგზავნოს ფოსტით, ან ელ-ფოსტით მისამართზე: Info@crystalbet.com. შპს „მარსის“ ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს მისი წარმოშობიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში და გადაწყვეტილებას აცნობებს მომხმარებელს მისი მიღებისთანავე წერილობითი სახით, განცხადებაში მითითებულ მისამართზე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზია აღარ განიხილება.

5 ნებისმიერი ფსონის შესახებ ინფორმაცია ინახება: www.crystalbet.com–ს მონაცემთა ბაზაში და სადაო საკითხის განხილვის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ელექტრონულ არქივში შენახულ და დაცულ ჩანაწერს.

6 წინამდებარე წესებით გაუთვალისწინებელი დავის წარმოქმნის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამასთან, ნებისმიერი სადავო სიტუაციის წამოქმნის შემთხვევაში, კომპანიას უფლება აქვს დააყადაღოს მომხმარებლის ბალანსზე არსებული თანხა ასეთი სადავო სიტუაციის ამოწურვამდე ან ნებისმიერი სახით გადაწყვეტამდე.

7 “ მარსი“ იტოვებს უფლებას, „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები წინამდებარე წესდებაში, რომელიც წერილობითი ფორმით შეთანხმებული იქნება შემოსავლების სამსახურთან. ცვლილებები გამოქვეყნდება საიტის ვებ გვერდზე.

8 მხარეები არ აგებენ პასუხს წინამდებარე ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს–მაჟორის) გარემოებებით, და რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეებზე. კერძოდ, სტიქიური უბედურებები, ავარიები, ხანძრები, მასობრივი არეულობები, სამხედრო მოქმედებები, კარანტინის გამოცხადება ან სხვა სახის უბედურებები, რომლებიც ხდება იმ რაიონებში, რომლებიც ოფიციალურად ითვლებიან ზემოხსენებული მოვლენების გავლენის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში, კრისტალბეთი არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ განცდილ დანაკარგებზე.

9 კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხიმგებლობას მომხმარებლის წინაშე, თუ მის მიერ განცდილი ზარალი გამოწვეულია კომპანია ან მომხმარებლის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნებისმიერი უნებართვო შეღწევით ან ზეგავლენით, რომელიც შეიძლება იყოს, მაგრამ არ შემოიფარგლება პროგრამული ვირუსებით, პროგრამული უზრუნველყოფის თუ მის მატარებელ მოწყობილობებზე ნებით თუ უნებლიეთ ზემოქმედებით, რასაც შედეგად დროის მცირე ან დიდ მონაკვეთში მისი გაუმართავი ან გაუთვალისიწინებელი ოპერირება მოჰყვება.

10 საიტზე განთავსებულ თამაშებთან დაკავშირებით შესაძლებელია მომხმარებელს მოუწიოს იმ წესების გაცნობა და დათანხმება, რომლებიც თვითონ ამ თამაშების მომწოდებლების მიერ არის შედგენილი; იმ შემთხვევაში, თუ ერთდაიგივე სიტუაციას კომპანიის და მომწოდებლის წესები სხვადასხვანაირად არეგულირებს, უპირატესობა ენიჭება კომპანიის წესებს ჩვენი და მომხმარებლის ურთიერთობის დასარეგულირებლად.

დავები და საჩივრები

1 ინფორმაცია დადებული ფსონის შესახებ ინახება მოგებული თანხის გაცემამდე. სადაო საკითხის განხილვის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება კომპანიის კომპიუტერულ ქსელში დაფიქსირებულ ჩანაწერს.

2 საჩივარი განსახილველად მიიღება ბილეთში აღნიშნულ ვარიანტში შეტანილი ღონისძიებებიდან, ყველაზე გვიან ჩატარებული თარიღიდან, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ საჩივარი აღარ მიიღება.

3 იმ შემთხვევებში, რომელთა წინასწარ გათვალისწინება შეუძლებელია და წინამდებარე წესებში აღწერილი არ არის, მოთამაშე ვალდებულია დაეთანხმოს კომპანიის დირექციის გადაწყვეტილებას. სხვა შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4 ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომისას კომპანია თავისუფლდება ყოველგვარი ვალდებულებებისგან.

5 კომპანია ვალდებულებას იღებს კონფიდენციალურად შეინახოს ყველა ინფორმაცია მოთამაშეებზე და ფსონებზე ინტერნეტ ტოტალიზატორის ვებ – გვერდის მისამართი: www.crystalbet.com.

6 წინამდებარე წესდება ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ის სავალდებულოა კოპანიის ყველა მოთამაშისათვის.

დასკვნითი დებულებები

1 „მარსი“-ის სერვერზე არსებული თამაშობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ინახება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში და სადაო საკითხების წარმოშობის შემთხვევაში, გადამწყცეტი მნიშვნელობა ენიჭება მის ელექტორნულ ბაზაში დაცულ და შენახულ მონაცემებს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენილი პრეტენზიები არ განიხლიება.

2 წინამდებარე წესები ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ბათილად ითვლება ყველა მანამდე არსებული წესი. წინამდებარე წესები ძალაშია მისს გამოქვეყნებისათანავე და სავალდებულოა ინტერნეტ–ტოტალიზატორის ვებ– გვერდზე მოთამაშე ყველა მომხმარებლისათვის.

3 ინტერნეტ–ტოტალიზატორის ადმინსიტრაცია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმების შემდეგ, მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში უფლებამოსილია შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილება– დამატება, ამასთან ადმინისტრაციის მიერ მისი საჯაროობა უზრუნველყოფილი იქნება დაუყოვნებლივ.

4 წინამდებარე წესებით გაუთვალისწინებელი დავის წარმოქმნის შემთხვევაში მოთამშე ვალდებულია დაეთანხმოს ინტერნეტ–ტოტალიზატორის ადმინისრაციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ამასთან უფლებამოსილია გაასაჩივროს შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში.

5 ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომისას კომპანია თავისუფლდება ყოველგვარი ვალდებულებებისგან.

6 ტოტალიზატორში არ დაიშვება, ფსონი არ მიიღება და არც მოგება გაიცემა 18 წლამდე ასაკის პირებზე.

7 კომპანია ვალდებულებას იღებს კონფიდენციალურად შეინახოს ყველა ინფორმაცია მოთამაშეებზე და ფსონებზე.


ტოტალიზატორის ნებართვა #19-05/358

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/394

სამორინეს მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-04/69

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/398

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/399

ტოტალიზატორის რეგლამენტი

სამორინეს დებულება
VIBER CHAT
VIBER CHAT-ით სარგებლობისათვის საჭიროა კომპიუტერში გეყენოთ ვაიბერის აპლიკაცია
To use VIBER CHAT you must have
Viber installed on your PC
Для использования VIBER CHAT вы должны
установить Viber на свой компьютер
გადმოწერეთ VIBER
დაგვიკავშირდით
ფილიალები და სალაროები მეტი
კონტაქტი
სახელის აღდგენა
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
აღდგენა
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
+995
აღდგენა
პაროლის აღდგენა
შეავსეთ მოცემული ველები
აღდგენა
შეავსეთ მოცემული ველები
+995
აღდგენა
პაროლი შეიცვალა
შეტყობინება