ჩართულია Caps Lock, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს პაროლის არასწორად აკრეფა
პაროლის სწორად ასაკრეფად საჭიროა კლავიატურის ენის ინგლისურზე გადაყვანა
0

კრისტალბეთის მატარებელი

მატარებელი
ჩარიცხული თანხა
0 ₾
0 ₾
10 ₾
დღიური მისიები
სპორტი
სლოტები
კაზინო
მაგ.თამაშები
JetX
ოქროს ვაგონი
გაიგე მეტი
CRYSTALSPORT
წესები


ზოგადი დებულება

1 წინამდებარე წესები შეთანხმებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან.

2 ინტერნეტ–ტოტალიზატორს აწყობს შპს „მარსი“ (შემდგომში „კომპანიად“ წოდებული) მისამართზე: ქ. ბორჯომი, რუსთაველის ქ. N115, ნაკვეთ N009-ზე არსებული შენობა–ნაგებობის პირველი სართული, ფართი N2.

3 მოწყობილი ტოტალიზატორის საფუძველზე, სისტემურ–ელექტრონული ფორმით–ინტერნეტის მეშვეობით მოეწყობა და იფუნქციონირებს ვებ–გვერდი მისამართით: www.CRYSTALBET.com რომელზეც განთავსებულია თამაშობები და რეალურ ტოტალიზატორში ფუნქციონირებადი თამაშობათა წესების შესაბამისად მიმდინარეობის თამაშობა. ვებ–გვერდი იფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში. სისტემურ ელექტრონული ფორმის თამაშობების ტოტალიზატორის მართვა და ორგანიზება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5.

ვებ–გვერდი იფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში. სისტემურ ელექტრონული ფორმის თამაშობების ტოტალიზატორის მართვა და ორგანიზება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №19

4 ტოტალიზატორის www.crystalbet.com (შემდგომში–«ტოტალიზატორი») ფსონებს მიიღებს კერძო პირებისაგან სპორტული შეჯიბრების ან/და საზოგადოებისთვის საინტერესო სხვა მოვლენათა შედეგის გამოცნობაზე. ყველა ფსონი მიიღება წინამდებარე წესების სრული დაცვით.

5 ინტერნეტ ტოტალიზატორი წარმოადგენს პროგრამას, რომლის მეშვეობით მის მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, ტოტალიზატორის დაწესებულებაში მიუსვლელად, ინტერნეტის მეშვეობით, თამაშობის მსვლელობისას მონაწილეობა მიიღოს აზარტულ თამაშობებში, დადოს ფსონები და თამაშობის მიმდინარეობის შედეგების შესაბამისად მიიღოს მოგება.

6 რეგისტრაციისა და თამაშის დაწყების წინ მოთამაშეები ვალდებულნი არიან გაეცნონ ინტერნეტ–ტოტალიზატორის წესებს, რომელიც მოთამაშეთა უფლებების დაცვის მიზნით, განთავსებულია აღნიშნული ტოტალიზატორის ვებ–გვერდზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკითხებზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ტოტალიზატორის ვებ–გვერდზე და შესაბამისად, უზრუნველყოფილია მათი საჯაროობა, პრეტენზიები არ მიიღება.

7 ყველა მოთამაშე ვალდებულია. შპს „მარსი“-ს ვებ გვერდზე www.crystalbet.com რეგისტრაციის გავლისა და ფსონის დადების წინ გაეცნოს წინამდებარე წესებს. გათამაშების წესების არცოდნა არ მიიღება არგუმენტად ფსონის გასაუქმებლად ან სხვა სადავო საკითხის გადასაწყვეტად.

8 მოთამაშის მიერ რეგისტრაციის გავლა და ფსონის დადება ნიშნავს რომ ის ეთანხმება „კრისტალბეთის“ მიერ დადგენილ გათამაშების წესებს.

9 18 წლამდე ასაკის პირისათვის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობაში მონაწილეობა აკრძალულია. ფსონები მიიღება 18 წელს მიღწეული პირებისაგან, რომლებიც ეთანხმებიან შპს „მარსი“-ის გათამაშების წესებს. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მოთამაშეს.

10 შპს „მარსი“–ს ვებ გვერდზე რეგისტრაციისათვის მოთამაშე თავდაპირველად შედის ვებ–გვერდზე www.crystalbet.com შემოთავაზებულ სარეგისტრაციო ფანჯარაში და სავალდებულო წესით ავსებს რეგისტრაციისთვის აუცილებელ ველებს: სახელსა და გვარს, პირად საიდენტიფიკაციო სახელს (ე.წ. „იუზერ ნეიმ“–ს) პაროლს, მის პირად ნომერს (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის შესაბამისად), დაბადების თარიღს, თვეს და წელს, საკონტაქტო და სხვადასხვა პირად მონაცემებს. ამის შემდგომ პირი ადასტურებს რომ გაეცნო გათამაშების წესებს და შეუსრულდა 18 წელი, რის შედეგადაც სისტემა არეგისტრირებს მომხმარებელს და ანიჭებს მას პირად საიდენთიფიკაციო ნომერს, რომელიც ინდივიდუალურია თითოეული მოთამაშისთვის და ინტერნეტ მონაწილეობის მიღების საშუალებას იძლევა. პირადი საიდენთიფიკაციო კოდის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია თანხის დამატება ან თანხის გატანა ორგანიზაციიდან.

11 რეგისტრაციის შედეგად მინიჭებული „პაროლი“ არის საიდუმლო და იკრძალება მისი გასხვისება ან მოთამაშის მიერ მისი გადაცემა მესამე პირისთვის. ამ შემთხვევაში მიყენებულ ზარალზე კომპანიის ადმინისტრაცია სრულიად იხნის ყველანაირ პასუხისმგებლობას და პასუხისმგებლობა ეკისრება მოთამაშეს. მომხმარებელს შეუძლია „პაროლის“/“იუზერის“ აღდგენა საიტზე განთავსებული „იუზერის და პაროლის აღდგენის“ ღილაკით. მომხმარებელს ასევე შეუძლია რეგისტრაციისას მითითებული პირადი მონაცემების, პროფილის (ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი) ცვლილება.

11 მოთამაშის მხრიდან თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც კომპანიას მიადგება სხვადასხვა სახის ზიანი, ის იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მოთამაშის ვებ–გვერდზე შემოსვლა; გააუქმოს ანგარიში და დაუბრუნოს მოთამაშეს მისი კუთვნილი თანხა; საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს შესაბამის ორგანოებს თაღლითობის ფაქტთან დაკავშირებით.

12 ყოველ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ანგარიში. დარეგისტრირებულ მოთამაშეს არ შეუძლია გაიაროს ახლიდან რეგისტრაცია. ამ წესის დარღვევისათვის საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს ასეთი ანგარიში.

13 მომხმარებელი რეგისტრაციის დროს აცხადებს უპირობო თანხმობას წინამდებარე წესებზე და მოქმედებს არსებული წესების თანახმად. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს და აცხადებს თანხმობას იმის თაობაზე, რომ ორგანიზატორმა მისი პირადი მონაცემები დაამუშაოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის და შესაბამისად თანახმაა ორგანიზატორისაგან მიიღოს სხვადასხვა შინაარსის (როგორც სარეკლამო, ისე საინფორმაციო) მოკლე ტექსტური შეტყობინებები როგორც პირად "ექაუნთზე" ისე ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე და მობილურის ნომერზე.

14 საიტზე რეგისტრაციის წესებით დაცვით დარეგისტრირებულ მომხმარებელს, შეუძლია ვერიფიკაცია გაიაროს ელექტრონულად, საიტზე განთავსებულ სპეციალურ ველებში პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოების ატვირთვით (უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად გადაღებული სელფი დამატებით). კომპანიის კომპეტენტური თანამშრომელი გადაამოწმებს რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაციის და ატვირთული დოკუმენტის შესაბამისობას და პასუხს გასცემს მოთხოვნაზე დაუყოვნებლივ, გადამოწმების პროცედურის დასრულებისთანავე.

15 კომპანია უზრუნველვყოფთ მომხმარებლის ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვასა და დაცვას. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება მხოლოდ ჩვენი ფილიალებისთვის და იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც ჩვენთან არიან ასოცირებულნი, და იმ ორგანიზაციისათვის და მათი კანონიერი წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან ეს ინფორმაცია ჩვენთვის და ჩვენი მომწოდებლებისათვის დაამუშაონ; კერძოდ, თაღლითობის ფაქტების თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენთან ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში, ჩვენ მივმართავთ მესამე მხარეს, ანუ სააგენტოებს, რომლებიც თქვენს იდენტიფიცირებას მოახდენენ. ასევე, შესაძლოა მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს ან ნებისმიერ უფლებამოსილ მესამე მხარეს და გადავცეთ მათ მომხმარებლის ანგარიშის მართვის დეტალები, თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შესაჩერებლად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

16 კომპანია უფლებას იტოვებს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას მოთამაშეს ვებ–გვერდზე რეგისტრაციის გავლაზე ან ფსონის დადებაზე.

17 მოთამაშის მიერ ბალანსის შევსების დროს მის მიერ თანხის სხვის პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან სხვა ანგარიშზე გადატანასთან დაკავშირებით.

ანგარიში და ბალანსის მართვის წესები

1 ინტერნეტ–ტოტალიზატორის www.crystalbet.com–ს საიტზე პირადი ანგარიშის შევსება და თანხის გატანა შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით, პარტნიორი ბანკებისა და სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით, მომხმარებლის მიერ საბარათე არხით განაღდებული თანხა მის ანგარიშზე აისახება მომენტალურად, მომსახურე ბანკის მიერ დადგენილი პროცედურების გავლის შემდეგ.

2 ნაღდი ანგარიშსწორების დროს მოთამაშე მიერ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში, მომხმარებლის პირადი დეპოზიტიდან მოიხსნება თანხა და გადაეცემა მომხმარებელს.

3 მოგებები გაიცემა და დეპოზიტზე თანხა მიიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით ტოტალიზატორის ინტერნეტ სალაროების განყოფილებაში ყოველდღიურად 11:00 სთ–დან მუშაობის დასრულებამდე საიტზე განთავსებულ სალაროების გვერდზე, აუცილებელი პირობაა მომხმარებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, მის ბალანსზე არსებული თანხის განაღდებისათვის.

4 უნაღდო ანგარიშსწორების დროს, მოგებული თანხა ავტომატურად დაირიცხება მოთამაშის დეპოზიტზე, თამაშობის დასრულებისთანავე. მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს და საკუთარი სადეპოზიტო ანგარიშიდან ახდენს თანხის გადარიცხვას პირად საბანკო რეკვიზიტზე ან/და პლასტიკურ ბარათზე. თანხის გატანის საკომისიო, როგორც საბარათე ასევე ყველა სხვა არხზე განისაზღვრება გატანილი თანხის 1%-ით.

5 საიტის მომხმარებლებს შეუძლიათ იმავე საიტზე არსებულ, სხვა ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა, (შესაბამის ველებში სასურველი მომხმარებლის უნიკალური სახელის, უნიკალური პინკოდის და თანხის მოცულობის შეყვანის შემდეგ) სერვისის „გადაურიცხე მეგობარს“ საშუალებით, გადარიცხვის საკომისიო განისაზღვრება გადარიცხული თანხის 3%-ით.

6 ბალანსის შევსების დროს მომხმარებელს შეუძლია დაიმახსოვროს ბარათის მონაცემები, ხოლო ყოველი შემდეგი გადახდის დროს მომხმარებელს შეუძლია დამახსოვრებული ბარათიდან გადმოიტანოს თანხა ბალანსზე, ბარათის მოანაცემების შეყვანის გარეშე.

7 მოგებული თანხა მომენტალურად აისახება მომხმარებლის ანგარიშზე, შესაბამისად წაგებული თანხა კი ჩამოიჭრება მისი ანგარიშიდან. თუ თქვენს ბალანსზე არსებული თანხა მინიმალურ ფსონზე ნაკლებია, თქვენს მიერ არჩეული ფსონი არ იქნება დაფიქსირებული, რადგანაც „კომპანია“ არ ითვალისწინებს კრედიტში თამაშს.(ათი თეთრი)

8 ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის შესრულებისას კლიენტი ვალდებულია „კომპანია“-ს წარმოუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი პირადად.

9 მოთამაშეს არა აქვს უფლება ნება დართოს მესამე პირს გამოიყენოს მისი ანგარიში. მოთამაშე პირადად არის პასუხისმგებელი საკუთარ „პაროლზე“, ანგარიშზე და თამაშის ისტორიაზე. მისი დაკარგვის ან/და სხვა პირზე გაცემის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მხოლოდ მოთამაშეს ეკისრება.

10 "კომპანიი"–ს ვებ–გვერდზე არსებული ანგარიშის არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში (თანხის შემოტანისა და 30%–ის გათმაშების გარეშე, ამ თანხის გატანის შემთხვევაში), „კომპანია“ იტოვებს უფლებას, მომხმარებელს დეპოზიტზე არსებული თანხის გატანის მომენტში, საკომისიოს სახით გატანილი თანხიდან დამატებით ჩამოაჭრას 3%.

11 მომხმარებელს საკუთარ ანგარიშზე განხორციელებული ტრანზაქციების ისტორიის ჩანაწერი შეუძლია გამოითხოვოს კომპანიის დირექტორის სახელზე შედგენილი განცხადების საფუძველზე, გამოგზავნოს ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: info@crystalbet.com, გამოგზავნოს წერილობით მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5 ან ეწვიოს ნებისმიერ თანხის განაღდების პუნქტს სადაც განცხადების შევსება და გამოგზავნა მოხდება ადგილზევე.


სპეციალური პირობები

1 ინტერნეტ–ტოტალიზატორში ფსონის დადება ნიშნავს კომპანიასა და მოთამაშეს შორის ერთჯერადი ხელშეკრულების გაფორმებას. თამაშისას გამოიყენება ე.წ. ელექტონული ბილეთი, რომელიც ადასტურებს ფსონის დადებას, ხელშეკრულების გაფორმების ფაქტს და ერთჯერადი ხელშკრულების დამადასტურებელი საბუთია.

2 ელექტრონული ბილეთი–არის მოთამაშის მიერ დადებული ფსონი (ექსპრესი ან სისტემა) რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი ნომერი.

3 თამაშში მონაწილეობის დამადასტურებელ დოკუმენტად გამოყენებულ იქნება ე.წ. ელექტრონული ბილეთი. კერძოდ, მოთამაშე ინტერნეტის საშუალებით უნდა დარეგისტრირდეს შპს „მარსი“-ის ვებგვერდზე www.crystalbet.com-ზე, რის შედეგადაც მომხმარებელს ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი. პირადი სახელისა და პაროლის გამოყენებით მომხმარებელი შედის სისტემაში და „მარსი“–ს წინასწარ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუძველზე აკეთებს პროგნოზს, დებს სასურველ ფსონს (ფსონებს), სასურველი ვარიანტის არჩევის შემთხვევაში, იგი აჭერს „ბილეთის დადება“–ს ღილაკს, რითაც ეთანხმება შერჩეულ ვარიანტს და გადადის ფსონის დადების შემდგომ ეტაპზე, სადაც ახდენს პირადი სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის დადებას შერჩეულ ვარიანტზე, ამის შემდეგ არჩეული ვარიანტი „კრისტალბეთი“–ს საიტზე დაფიქსირდება ელექტრონული ბილეთის სახით, რომელსაც პროგრამულად მიენიჭება ნომერი.

4 კომპანია იტოვებს უფლებას არ მისცეს მოთამაშეს ერთი და იმავე ელექტრონული ბილეთის რამდენჯერმე დადების უფლება.

5 ფსონი ექვემდებარება გაუქმებას თუ ის დადებულია ისეთ შედეგზე რომლის შედეგიც უკვე ცნობილი იყო (მოვლენა მოხდა მაგრამ შედეგი არ განახლდა სისტემაში)

6კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ იუზერს შეუზღუდოს დროებით ან უვადოდ, საიტზე არსებული ფუნქციონალების გამოყენების უფლება (მაგ. ქეშაუთი; ნაწილობრივი ქეშაუთი; ბილეთში თამაშის დამატება ან თამაშის წაშლა და ა.შ.).

7 შედეგის გამოცნობისას მოთამაშე მიიღებს თანხას, რომელიც დადებული თანხის და შედეგის შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლის ტოლია, კოეფიციენტების ნამრავლი არ უნდა აღემატებოდეს 10.000 (ათი ათასი). თუ კოეფიციენტების ნამრავლი აღემატება 10.000–ს (ათი ათასი ) ბილეთის მოგების შემთხვევაში კოეფიციენტი ჩაითვლება 10.000 ( ათი ათასი). კოეფიციენტის ნამრავლი მრგვალდება მეასედამდე სიზუსტით.

8 ზოგ შემთხვევაში მატჩში მონაწილე გუნდების გასწვრივ შეიძლება მითითებული იყოს ანგარიში (ჰანდიკაპი). ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი მატჩის შედეგი განისაზღვრება ამ ანგარიშის გათვალისწინებით

9 თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე ფსონი უქმდება.

10 ყველა პრეტენზია და სადავო საკითხი მიიღება ელექტრონული ბილეთის განთავსებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5. მომხმარებელმა პრეტენზიის შემთხვევაში, შპს „მარსის“ დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადება უნდა წარმოადგინოს შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5, ან გამოგზავნოს ფოსტით, ან ელ-ფოსტით მისამართზე: Info@crystalbet.com. შპს „მარსის“ ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს მისი წარმოშობიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში და გადაწყვეტილებას აცნობებს მომხმარებელს მისი მიღებისთანავე წერილობითი სახით, განცხადებაში მითითებულ მისამართზე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზია აღარ განიხილება.

11 წინამდებარე წესები ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ის სავალდებულოა ტოტალიზატორის ყველა მომხმარებლისათვის. ყველა მანამდე არსებული წესი ითვლება ბათილად.

12 ტოტალიზატორი უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილება ან/და დამატება წინამდებარე წესებში -- ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახურისათვის წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

13. ქეშაუთი, Cash Out თანხის მომენტალურად განაღდების სერვისი.

• თანხის მომენტალურად განაღდების სერვისით ქეშ-აუთის გამოყებით თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ/გაანაღდოთ მიმდინარე ბილეთი, ბილეთში აღებული პოზიციის/მატჩის დახურვამდე დასრულებამდე და მიიღოთ თანხა მომენტალურად.
• ქეშაუთ ფუნქცია მოცემულია და უჩანს მომხმარებლს მიმდინარე ბილეთში და იგი შესაძლებელია ბილეთზე რომელში შემავალი პოზიციებიც არის აქტიური, ანუ რომლებზეც ხორციელდება ფსონის მიღება.
• ქეშაუთის განხორციელება შესაძლებელია სინგლის და ექსპრესის ტიპის ბილეთებზე. ქეშაუთ ფუნქცია არ ვრცელდება ვირტუალური სპორტის ფსონებზე და სისტემის (მინუსოვკა) ტიპის ბილეთებზე. ბილეთში შემავალი მატჩის/პოზიციის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ქეშაუთ თანხა არ არის გარანტირებული.
• ქეშაუთი შესაძლებელია არ გამოჩნდეს ყველა მატჩზე და მატჩის ყველა პოზიციაზე, ასევე შესაძლებელია ქეშაუთ ფუნქცია აღარ განხორციელდეს მატჩზე/პოზიციაზე, ადრე მისი არსებობის მიუხედავად რაც დამოკიდებულია კოეფიციენტის ცვლილებაზე, ქეშაუთ თანხის ზღვრებზე და სხვა გარემოებებზე.

14. შესაძლებლია ქეშაუთის რამოდენიმე სერვისის გამოყენება: მთლიანი , ნაწილობრივი და ავტო ქეშაუთი.

• მთლიანი ქეშაუთი: მომხმარებლის მიერ მთლიანი ქეშაუთის განხორციელების შემდეგ ფსონი ითვლება მთლიანად გათამაშებულად(მოგებულად) მიუხედავად მატჩის შემდგომი განვითარებისა ანუ მისი ფინალური რეზულტატისა.
• ნაწილობრივი ქეშაუთი: მომხმარებელს ამ ფუნქციის გამოყენების დროს შეუძლია თანხის ნაწილის დაქეშაუთება და ნაწილის დატოვება მიმდინარედ რომლის გათამაშებაც მოხდება სპორტის რეგლამენტის თანახმად საბოლოო შედეგის მიხედვით.დაქეშაუტებულ ნაწილზე მატჩის შემდგომი განვითარება გავლენას არ ახდენს.
• ავტო ქეშაუთი: მომხმარებელს ამ ფუნქციის გამოყენებით შეუძლია მიუთითოს იმ თანხის ოდენობა რომელზეც მას სურს ავტომატური ქეშაუთის განხორციელება, იმ შემთხვევაში თუ გასაქეშებელი თანხა მიაღწევს მომხმარებლის მიერ მითითებულ სასურველ თანხას მოხდება ავტომატური ქეშაუთი. ავტო ქეშაუთი შესაძლებელია როგორც მთლიანად ასევე ნაწილობრივ.
• კომპანია“ უფლებამოსიალია დროებით შეაჩეროს, შეცვალოს ან საერთოდ გააუქმოს ქეშ-აუთ შეთავაზება ნებისმიერ მატჩზე/პოზიციაზე.
• კომპანია იტოვებს უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას ქეშ-აუთის ფუნქციის შეთავაზებაზე ნებისმიერ მომხმარებელს.
• კომპანია“ უფლებამოსილია ნებისმიერი ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში (ქეშა-უთის არასწორი თანხა, ქეშ-აუთი უკვე გარკვეულ მოვლენაზე და ა.შ) გააუქმოს ქეშ-აუთი და მოახდინოს უკვე დარიცხული თანხის ანულირება. კომპანია“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს ყოველგვარი ახსნა განმარტების/შეტყობინების, გარეშე ნებისმიერ მატჩზე, პოზიციაზე გააუქმოს მომენტალური განაღდების სერვისი.

15 ბილეთის რედაქტირება.
ბილეთის რედაქტირების ფუნქციის გამოყენების დროს მომხმარებელს შეუძლია ბილეთში ჩაამატოს პოზიცია ან ამოაკლოს თავისი სურვილის მიხედვით.ბილეთში მატჩის/პოზიციის ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში დაშვებულ პოზიციების რაოდენობის ზღვრის მიღწევამდე. ბილეთში ჩამატების ნიშანი უჩანს მომხმარებელს ბილეთის ისტორიაში მასზე დაჭერის შემთხვევაში ბილეთი გადადის რედაქტირების რეჟიმში და შესაძლებელი ხდება მატჩის/პოზიციის ჩამატება, ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში შედეგების ასახვამდე ნებისმიერ დროს. ბილეთში მატჩის/პოზიციის ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში დაშვებულ პოზიციების რაოდენობის ზღვრის მიღწევამდე. ბილეთში ჩამატების ნიშანი უჩანს მომხმარებელს ბილეთის ისტორიაში მასზე დაჭერის შემთხვევაში ბილეთი გადადის რედაქტირების რეჟიმში და შესაძლებელი ხდება მატჩის/პოზიციის ჩამატება, ჩამატება შესაძლებელია ბილეთში შედეგების ასახვამდე ნებისმიერ დროს.
მატჩის/პოზიციის ამოღება მომხმარებელს უჩანს ბილეთის ისტორიაში, მასზე დაჭერის შემთხვევაში ბილეთი გადადის რედაქტირების რეჟიმში და შესაძლებელი ხდება ბილეთიდან ტამაშის/პოზიციის ამოღება, ბილეთიდან თამაშის/პოზიციის ამოღება შესაძლებელია ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე და არ ახდენს გავლენას, არ ამცირებს დადებულ ფსონის ოდენობას ამოკლებული თამაშების რაოდენობის მიუხედავად, ამოკლება არ ვრცელდება ვირტუალურის და ლავის პოზიციების მონაწილეობით დადებულ ბილეთებზე,
თუ ბილეთში რომელიმე თამაში დაიწყო ამოღების ფუნქცია არა არის ხელმისაწვდომი. თუ ბილეთში შემავალი კოეფიციენტების ნამრავლი ნაკლებია 1,4 ზე ფუნქცია მატჩის/პოზიციის ამოღება არ არის ხელმისაწვდომი.
კომპანია იტოვებს უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას თამაშის ამოღების ფუნქციის შეთავაზებაზე ნებისმიერ მომხმარებელს.
მატჩის/პოზიციის ამოღების ფუნქცია შესაძლებელია არ გამოჩნდეს ყველა მატჩზე და მატჩის ყველა პოზიციაზე, ასევე შესაძლებელია ფუნქცია არ განხორციელდეს მატჩზე/პოზიციაზე ადრე მისი არსებობის მიუხედავად, რაც დამოკიდებულია კოეფიციენტის ცვლილებაზე და სხვა გარემოებებზე.
მატჩის/პოზიციის ამოღების ფუნქცია შესაძლებელია არ გამოჩნდეს ყველა მატჩზე და მატჩის ყველა პოზიციაზე, ასევე შესაძლებელია ფუნქცია არ განხორციელდეს მატჩზე/პოზიციაზე ადრე მისი არსებობის მიუხედავად, რაც დამოკიდებულია კოეფიციენტის ცვლილებაზე და სხვა გარემოებებზე.


ფსონის დადება

1 ინტერნეტ ტოტალიზატორი ფსონებს იღებს სხვადასხვა სპორტულ და საზოგადოებრივ მოვლენებზე მის მიერ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუზველზე.

2 ინტერნეტ ტოტალიზატორი გთავაზობთ შემდეგი სახის ფსონებს:
• ექსპრესი – სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს ბილეთში შემავალი კოეფიციენტების ნამრავლსა და დადებული თანხის ნამრავლს.
• სისტემა – სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს სისტემაში შემავალი მოგებული ვარიანტების ჯამს.
• ორდინარი - სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს ცალკე ერთი პოზიციის კოეფიციენტის და დადებული თანხის ნამრავლს.

3 ფსონი მიიღება ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). მინმალური ფსონი შეადგენს 0,10 ლარს (ათი თეთრი) ფსონის განთავსება ხდება ელექტრონული ბილეთის სახით რომელსაც ენიჭება ნომერი.ერთ ნომრის ქვეშ მოქცეული ნებისმიერი სახის ბილეთი ითვლება ერთ ელექტრონულ ბილეთად.

4 მაქსიმალური მოგება ერთ ელექტრონულ ბილეთზე (ან ჯამურად რამოდენიმე ერთნაირ ელექტრონულ ბილეთზე) არ უნდა აღემატებოდეს 100.000 ლარს. თუ ელექტრონულ ბილეთზე (ან ერთნაირი ელექტრონული ბილეთების ჯამზე), მოგება აღემატება ნებადართულ ზღვარს, ის ჩაითვლება 100.000 ლარად. ის ბილეთები, რომელთა სავარაუდო მოგება აღემატება 100.000 ლარს, უნდა შეთანხმდეს საიტის ადმინისტრაციასთან (ბილეთის დადება უნდა დაადასტუროს საიტის ადმინისტრაციამ).

5 ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას ფსონი გააუქმოს ნებისმიერი ტექნიკური/მექანიკური ხარვეზის შემთხვევაში.

6 გათამაშების მონაწილის (შემდგომში–„მოთამაშე) მიზანია სპორტული შეჯიბრების ან სხვა საზოგადოებრიობისათვის საინტერესო მოვლენათა შედეგების გამოცნობა, ორგანიზაციის მიერ წინასწარ გამოქვეყნებული პროგრამის მიხედვით. სპორტული შეჯიბრების ყველა ფსონი ეხება მატჩის ძირითად დროს თუ სხვა რამ არ არის მითითებული ოვერტაიმით ან სხვა. ძირითადი დროში იგულისხმება მატჩისთვის რეგლამენტით დადგენილი დრო და მსაჯის მიერ დამატებული კომპენსირებული დრო ანუ 90+X წთ (მხედველობაში არ მიიღება მატჩის შემდგომ დამატებითი ტაიმები პენალტების სერია.) მსაჯის მიერ საფინალო სასტვენის მიცემა ნიშნავს მატჩისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვას და მატჩის დამთავრებას. საფინალო სასტვენის მერე მოედანზე მომხდარი მოვლენა მხედველობაში არ მიიღება მაგ. მსაჯის მიერ მიცემული ყვითელი ან წითელი ბარათი და ა.შ.

7 კოეფიციენტის პირველი გამოქვეყნების მომენტიდან კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს (გაზარდოს ან შეამციროს) ან გააუქმოს ნებისმიერი კოეფიციენტი. კოეფიციენტის შეცვლა ან გაუქმება არ ეხება უკვე დადებულ ფსონს.

8 www.crystalbet.com-ზე რეგისტრაციის და სისტემით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს რომელთა ასაკიც აღემატება 18 წელს.

9 შპს „მარსი“ არ იღებს პასუხისმგებლობას და პრეტენზიებს არ განიხილავს, სპორტული შეჯიბრებების სიაში გუნდების, მოთამაშეების და ა.შ სახელწოდებების თარგმანის სიზუსტეზე,(ან ტურნირის ეტაპის დასახელება ნეიტრალური მოედანი და ა.შ) ყველა ინფორმაცია, რომელიც შეეხება გარკვეული სპორტული შეჯიბრებების დასახელებას, ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი არაკორექტულობა არ შეიძლება გახდეს ფსონის გაუქმების მიზეზი, შესაბამისად ყველა დადებული ფსონი ძალაში რჩება.გუნდის დასახელებაში თუ გამოყენებულია მოკლე სახელი მაგ: სრული დასახელება ვულვერჰემპტონის მაგივრად წერია ვულვზი ასეთ შემთხვევაში ფსონი არ უქმდება და ყველა ფსონი ამ თამასზე რჩება ძალაში.

10 პროგრამაში შეტანილი ღონისძიების გასწვრივ მითითებულია ყველა შესაძლო კოეფიციენტი.

11 მომხმარებლის მიერ რამდენიმე იდენტური ბილეთის განთავსების შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას თუ საჭიროდ ჩათვლის გააუქმოს ასეთი ტიპის ბილეთები და აქტიურად ჩათვალოს მხოლოდ პირველად განთავსებული ბილეთი.

ფსონის გაუქმება

1 შემთხვევები, როდესაც ღონისძიების კოეფიციენტი 1.0–ს (ერთი მთელი) უტოლდება.

2 მოქმედ პროგრამაში მითითებულისა და ბილეთში დაფიქსირებული შედეგის მიუხედავად ღონისძიების კოეფიციენტი 1.0 (ერთი მთელი ) უტოლდება თუ: • ერთ ვარიანტზე დადებული ფსონი 0.10 (ათი) თეთრზე ნაკლებია.
• ფსონი დადებულია ვარიანტში მითითებული ღონისძიების დაწყების შემდეგ; აღნიშნული არ ეხება „ლაივის“–ს თამაშობისას დადებულ ფსონებს.
• ვარიანტში მითითებულ წყვილში შეიცვალა მასპინძელი გუნდი (ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში ძალაში რჩება ის ფსონი, რომელიც გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზეა დადებული) გარდა ამხანაგური და ერთრაუნდიანი სათასო თამაშებისა.
• ღონისძიება ჩაიშალა/ შეწყდა/გადაიდო შედეგი არ დაფიქსირდა ნებისმიერი მიზეზის გამო და არ გათამაშდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში; (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება). შეწყვეტილ თამაშის ყველა უკვე გათამაშებულ პოზიციებზე შედეგი დაფიქსირდება, ხოლო გაუთამაშებელ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლი გახდება
• მაგ: ფეხბურთის მატჩი შეწყდა ანგარიში 2:1 უკვე გათამაშებულ პოზიციებზე 2,5 გოლზე ზე მეტი, ორივე გაიტანს და ა.შ.

3 ვარიანტში მითითებულ წყვილში აშკარა შეცდომაა და რომელიმე გუნდი შეცდომით არის დასახელებული;

4 თუ ფორის გათვალისწინებით შედეგი გათანაბრდა. (ფეხბურთის ევროპული ჰანდიკაპი 0:1 შემთხვევაში დაფიქსირდება ფრე).

5 თუ ტოტულის შედეგი დაემთხვა პროგრამაში მითითებულ ტოტულს.

6თუ კალენდარული მატჩი იმართება ნეიტრალურ მოედანზე, დისკვალიფიკაციის, უამინდობის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო და პროგრამაში არ არის მითითებული, რაც გამოწვეულია ინტერნეტ საიტებიდან მოწოდებული არასრული ინფორმაციის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო, ნომინალური მასპინძელი არ იცვლება, ფსონები ძალაში რჩება და პრეტენზიები არ განიხილება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია www.crystalbet.com საიტის ცხელ ხაზზე. თუ თამაში გადატანილი იქნა მოწინააღმდეგე გუნდის მოედანზე (ერთი ქალაქის გუნდების გარდა) მიღებულ ფსონზე კოეფიციენტი ტოლია 1.0–ის და თანხა გაიცემა 1.0 კოეფიციენტის გათვალისწინებით. თუ საერთაშორისო მატჩი გადატანილი იქნა სხვა ქვეყანაში, მიღებულ ფსონებზე თანხა გაიცემა 1.0–ის ტოლ კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში თუ პროგრამაში არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.

7თუ მატჩი დამთავრდა და შედეგი დაფიქსირდა, მაგრამ რაიმე მიზეზით ეს შედეგი გააუქმეს, შეცვალეს ან გადათამაშება დანიშნეს, მოგების გაცემისას მხედველობაში მხოლოდ პირვანდელი შედეგი მიიღება. 1.0 (ერთი მთელი) ტოლად ჩაითვლება მხოლოდ იმ ფსონების შესაბამისი კოეფიციენტები, რომლებიც დადებულია ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლა და ფსონი მიღებულია პირველ მატჩამდე (ეხება პირველი მატჩის შედეგის შეცვლას, გაუქმებას და გათამაშებას).

8 გრძელვადიანი ფსონები (OUTRIGHTS, აუთრაითები): ნებისმიერ ტურნირი ან მსგავსი მოვლენა რომელიც გამოცხადებულია სეზონის ფარგლებში, გრძელდება ტურნირის დამთავრებამდე და მასზე განთავსებული ფსონები ძალაშია საბოლოო შედეგის დაფიქსირებამდე. გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს შესაბამისი მატჩის/მატჩების სრულად ჩატარებით,სეზონის ფარგლებში თუ ოფიციალური ორგანიზატორის მიერ გუნდის მიმართ გამოყენებული იქნა სანქციები ტექნიკური შედეგი გამარჯვება/დამარცხება ასეთ შემთხვევაში ფსონის დაანგარიშება მოხდება ამ სანქციების გათვალიწინებით. თუ რომელიმე გუნდმა მიიღო დისკვალიფიკაცია სეზონის დაწყებამდე ან მიმდინარეობისას მაშინ ამ გუნდზე დადებული ყველა ფსონი გაბათილდება კოეფიციენტი 1.0. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ გასაჩივრების შედეგად ორგანიზატორის მიერ გამოცხადებული შედეგი ფსონის დაანგარიშებისას მხედველობაში არ მიიღება. თუ ღონისძიება არ დასრულდება სეზონის ფარგლებში მაშინ ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ აუთრაით პოზიცია დაფიქსირდება შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ოფიციალური გადაწყვეტილების შესაბამისად.თუ არ გამოცხადდა არანაირი ოფიციალური გადაწყვეტილება მაშინ აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ აუთრაით პოზიციაზე განთავსებული ფსონი გაუქმდება, გარდა იმ ფსონებისა რომელიც განთავსებული იყო ისეთ პოზიციებზე რომლის შედეგის უპირობოდ გარკვეულია. სადავო სიტუაციებში რომლის პრეცედენტი არ ყოფილა საბოლოო გადაწყვეტილება იღებს ინტერნეტ ტოტალიზატორის მომწყობი ორგანიზაცია.

9 თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი ბათილდება და თანხა დაუბრუნდება მოთამაშეს(1.0 ერთი მთელი) კოეფიციენტების გათვალისწინებით. მოჰყვება.

10 თუ პროგრამაში გაპარული შეცდომა მოთამაშეს აძლევს საშუალებას რისკის გარეშე უეჭველი მოგება მიიღოს ასეთი ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება და თანხა დაუბრუნდება მოთამაშეს 1.0 (ერთი მთელი) კოეფიციენტების გათვალისწინებით.

11 ტექნიკური პერსონალის მიერ შეცდომის ან პროგრამული ხარვეზის გამო გამოქვეყნებულ ფსონების პროგრამაში თუ დაშვებულია უზუსტობა, გამოტოვებულია ან არასწორად არის დასმული მძიმე (ფრეზე 3.20–ის ნაცვლად წერია 32.0–ი, ტოტული 185,5 ის ნაცვლად წერია 18,5 და ა.შ.) რის გამოც პროგრამაში გაპარულია არასწორი კოეფიციენტი რომელიც არ შესაბამება აღნიშნულ პოზიციაზე საბუკმეკერო ბაზარზე არსებულ კოეფიციენტებს. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას ბათილად სცნოს ანუ 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით დაუანგარიშოს მოგება ყველა სახის ფსონზე.

12 დაუშვებელია ერთ ბილეთში ერთი და იგივე წყვილის შეტანა ორჯერ ან მეტჯერ სადაც ფიქსირდება ერთი და იგივე ტიპის სათამაშო პოზიციების გადაბმა თუ პროგრამაში სხავ რამ არ არის მითითებული, მაგალითად ბარსელონა– ბაიერნი 1,5 ზე მეტი და ბარსელონა ბაიერნი 2,5 ზე მეტი და ა.შ თუ ბილეთში დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა კომპანია უფლებას იტოვებს გააუქმოს ერთ-ერთი ან ორივე პოზიცია პირადი შეხედულებისამებრ. (ვარსკვლავებით აღნიშნული პოზიციები ერთმანეთს არ ებმება).

13 საიტზე განთავსებული პოზიციების დასახელებებში პრიორიტეტი ენიჭება ქართულ ენას. იმ შემთხვევაში თუ ქართულ ენაზე ნათარგმნში შეცდომითაა მითითებული პოზიციის დასახელება, რაც ძირეულად ცვლის პოზიციის შინაარს ან კოეფიციენტის რეალურობას, კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს ყველა ასეთი ფსონი.

14 კომპანია უფლებას იტოვებს გააბათილოს (ერთის ტოლად ჩათვალოს) ან შეაჩეროს საეჭვო მატჩების შედეგების ასახვა, თუ კომპანიას ექნება საფუძველი ივარაუდოს რომ აღნიშნულ მატჩებზე ადგილი ჰქონდა წინასწარ გარიგებას (ჩაწყობა), კოეფიციენტებით მანიპულირებას, ეჭვის ქვეშ დგას მატჩის მონაწილეთა კეთილსინდისიერაბა

15 გამომდინარე აქედან კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს/ შეაჩეროს მატჩის შედეგი გამოძიების დასრულებამდე რომელიც იწარმოებს ჩვენი ან შესაბამისი სტრუქტურების მიერ.

16 გამოძიების პროცესში, შესაძლოა საჭირო გახდეს საეჭვო თამაშებზე დადებული ფსონების ავტორების პირადი მონაცემების გადაგზავნა საგამოძიებო ორგანოებში მათ მიერ კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნის საფუძველზე. ჩვენ შესაძლოა, აგრეთვე, მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს ან ნებისმიერ უფლებამოსილ მესამე მხარეს და გადავცეთ მათ თქვენი ანგარიშის დეტალები თაღლითობისა და ფულის გათეთრების პრევენციისათვის.


თამაშის წესები სპორტის სახეობის და დამატებითი პოზიციების მიხედვით
ფეხბურთი

ფეხბურთი არის გუნდური სპორტი, რომელშიც თერთმეტი წევრისგან შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. თამაში მიმდინარეობს მართკუთხა მინდორზე საგოლე კარებით ორივე ბოლოში. თამაშის მიზანი გუნდის წევრებს შორის ბურთით მანევრირებაა მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გოლის გასატანად. ამ სპორტის მთავარი დამახასიათებელი წესის მიხედვით, მოთამაშეებს, მეკარის გარდა, ბურთზე ხელის ან მკლავის გამოყენების უფლება არ აქვთ თამაშის პერიოდში. მატჩის გამარჯვებული ის გუნდია, რომელიც უფრო მეტ გოლს გაიტანს თამაშის ბოლომდე. ფეხბურთში არის ერთი მთავარი და ორი დამხმარე გვერდითი მსაჯი. მთავარ მსაჯს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება – დააჯარიმოს თუ არა გუნდი კონკრეტულ ეპიზოდში თამაშის წესების დარღვევისთვის. მსაჯს შეუძლია ფეხბურთელს უჩვენოს ყვითელი ან წითელი ბარათი. ეს იმაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად უხეშად ითამაშა ფეხბურთელმა. მსაჯის მიერ ყვითელი ბარათის ორჯერ ან პირდაპირ წითელი ბარათის ჩვენების შემთხვევაში ფეხბურთელი ტოვებს მინდორს.

ფსონების მიღება:

1 ფეხბურთის შემთხვევაში ყველა ფსონი მიიღება თამაშის რეგლამენტით დადგენილი ძირითად დროში (90 წუთი 2 ტაიმი, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 45 წუთი) პლიუს მსაჯის მიერ დამატებული კომპენსირებული დრო ანუ 90+X წთ (მხედველობაში არ მიიღება მატჩის შემდგომ დამატებითი ტაიმები პენალტების სერეია.) მსაჯის მიერ საფინალო სასტვენის მიცემა ნიშნავს მატჩისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვას და მატჩის დამთავრებას. საფინალო სასტვენის მერე მოედანზე მომხდარი მოვლენა მხედველობაში არ მიიღება მაგ. მსაჯის მიერ მიცემული ყვითელი ან წითელი ბარათი და ა.შ.

2 პირველი ტაიმის სათამაშო დროდ - ითვლება 45+ წთ პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ მოედანზე მომხდარი მოვლენები მსაჯის მიერ ნაჩვენები ყვითელი, ან წითელი ბარათი მხედველობაში მიიღება როგორც მეორე ტაიმში მომხდარი მოვლენა და შესაბამისად აისახება მეორე ტაიმის სტატისტიკაში და აგრეთვე ჩაითვლება ბარათების საერთო რაოდენობაში.

3 რეგლამენტით ახალგაზრდული გუნდების მატჩების ხანგრძლივობა შეიძლება განსაზღვრული იყოს 80 წუთით, 2 ტაიმი თითო 40 წუთი. თუ პროგრამაში მითითებულია მატჩის ხანგრძლივობა 80 წუთი მაშინ ამ მატჩზე დადებული ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ფსონების დაანგარიშება მოხდება დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით, თუ მატჩის ხანგრძივობა შეადგენდა 80 წუთს და ამის სესახბ პროგრამაში არ იყო მითითებული ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი ერთის ტოლი გახდება და ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას

4 ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.

5 თუ მატჩისთვის განკუთვნილ დროის ამოწურვამდე მსაჯმა მისცა საფინალო სასტვენი და მატჩის შედეგი დამთავრებულად დააფიქსირა ყველა ფსონი ძალაში რჩება და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

6 მატჩის შედეგი (1X2) 1- ნიშნავს პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის) მოგებას მატჩის ძირითად დროში.

7 X – ნიშნავს ფრე მატჩის ძირითად დროში,2 – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება. მატჩის ძირითად დროში.

8 ორმაგი შედეგი(1X-12 X2) 1X ნიშნავს პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.

9 12 ნიშნავს პირველი ან მეორე გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში. X2 ნიშნავს მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.

10 ფრის გარეშე ერთიანი „1(0)“, მასპინძელი გუნდის მოგება: ფრეს გარეშე, ორიანი „(0)2“– სტუმარი გუნდის მოგება . მატჩის ძირითად დროში, ფრეს შემთხვევაში კოეფიციენტი ხდება 1.0 (ერთი მთელი)ტოლი.

11 „კი“ „არა“– იგულისხმება გაიტანს თუ არა მატჩში მონაწილე ორივე გუნდი გოლს. ავტოგილი ეთვლება იმ გუნდს, რომლის ანგარიშზეც ჩაიწერება გოლი.

12 რომელი გუნდი დაიწყებს თამაშს: რომელი გუნდი შეიყვანს თამაშში ბურთს. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე.

13 ტოტალი, ნაკლები ან მეტი (გოლების, ბარათების კუთხურების აუტების, დარტყმების, ჯარიმების და ა.შ რაოდენობა) ძირითად დროში, პენალტები და დამატებითი ტაიმები მხედველობაში არ მიიღება. ფსონი იდება მეტ-ნაკლების გამოცნობაზე. მაგალითად: თუ მატჩი დამთავრადა ანგარიშით 2:1 პოზიცია 2,5 გოლზე მეტი მოგებულად ჩაითვლება .

14 ფორა (ჰანდიკაპი, უპირატესობა ან ჩამორჩენა) გამოიყენება სუსტი გუნდის , მოთამაშის მოგების შანსის გასათანაბრებლად, გვხვდება სხვადასხვა სახის აზიური და ევროპული, გუნდის მოთამაშის უპირატესობა რომელიც გამოიხატება ბურთების, გეიმების ქულების და ა.შ. მიხედვით, რომელსაც ადგენს ტოტალიზატორი. ფორით აღებული შედეგი განისაზღვრება მითითებულ ფორას დამატებული ფაქტობრივი ანგარიში. ორ შედეგიან ჰანდიკაპის რომელიც გამოისახება ფორა1( -1,5 ) ფორა2( +1,5) , ფორა1(-1) ფორა2( +1) ასეთ შემთხვევაში თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა, კოეფიციენტი ხდება ერთი მთელის ტოლი, სამ შედეგიანი ჰანდიკაპის რომელიც გამოსახება ჰანდიკაპი 0:1 სახით ასეთ დროს თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა დაფიქსირდება ჰანდიკაპით ფრე.

15 ტაიმბოლი (ტაიმ/მატჩი) „1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2” პირველი ტაიმის შედეგი/თამაშის საბოლოო შედეგი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს პირველი ტაიმის შედეგი და მატჩის საბოლოო შედეგი.

16 პირველი ტაიმის შედეგი (1X2) : 1 ნიშნავს პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგებას, X ნიშნავს – ფრე პირველ ტაიმში. 2 ნიშნავს მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის)მოგებას პირველ ტაიმში.

17 პირველი ტაიმის შედეგი „1X” პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე პირველ ტაიმში.

18 პირველი ტაიმის შედეგი „12“ პირველი ან მეორე გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.

19 პირველი ტაიმის შედეგი „X2“ მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება ან ფრე ბპირველ ტაიმში.

20 პირველი ტაიმის შედეგი „ნაკლები“ ან „ მეტი“ პირველ ტაიმში გატანილი გოლების რაოდენობა.

21 პირველი ტაიმის შედეგი ფრეს გარეშე ერთიანი (0)1 მასპინძელი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში, ფრეს გარეშე ორიანი (0)2, სტუმარი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში. ფრეს შემთხვევაში კოეფიციენტი ხდება 1.0 (ერთი მთელი)ტოლი.

22 რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი– პირველში, მეორეში, თუ თანაბრად– შედეგი განისაზღვრება ტაიმებში გატანილი გოლების რაოდენობის შედარებით.

23 გაიტანს თუ არა მასპინძელი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში. თუ ვერ გაიტანს მასპინძელი გუნდი ძირითად დროში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

24 გაიტანს თუ არა სტუმარი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში. თუ ვერ გაიტანს სტუმატი გუნდი ძირითად დროში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

25 „ლუწი“, “კენტი“ (გოლების ,ბურთების,ქულები და ა.შ რაოდენობა)– 0:0 ითვლება ლუწად.

26 პირველი გუნდის მოგებაზე გაყრა ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს X ან 2 . თუ ფსონი დაიდო ფრეზე და მოიგო პირველმა გუნდმა ფსონი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. თუ მოიგო მეორე გუნდმა ფსონი წაგებულად ჩაითვლება

27 მეორე გუნდის მოგებაზე გაყრა ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს 1ან X თუ ფსონი დაიდო ფრეზე და მოიგო მეორე გუნდმა ფსონი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას თუ მოიგო პირველმა გუნდმა ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

28 აზიური ტოტალი: როდესაც ფსონი იდება აზიური ტოტალით, ტოტალიზატორი ფაქტიურად იღებს ორ ფსონს. ანუ ფსონი ტოტალით (1.25) არის ორი ფსონი, ტოტალი (1.0) და ტოტალი (1.5). თითოეული ფსონის თანხა უდრის მთლიანი ფსონის თანხის ნახევარს ანუ ფსონი იყოფა ორად ფსონის მთლიანი მოგება უდრის ამ ორი ფსონის მოგებას. შედეგიდან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ ორი ფსონი, ერთი წააგოთ და მეორის თანხა დაიბრუნოთ, ორივე წააგოთ. მაგალითად, ფსონი ტოტალზე (1.75 ნაკლები) - 200 ლარი კოეფიციენტით 1.5 ფსონი იყოფა ორადტოტალი 1.5 ნაკლები ფსონი 100 ლარი კოეფიციენტი 1.5.ტოტალი 2.0 ნაკლები ფსონი100 ლარი კოეფიციენტი 1.5.
შესაძლო ვარიანტები: თუ მატჩში გავიდა მაქსიმუმ 1 გოლი ფსონი მოგებულია ფსონის მთლიანი მოგება იქნება 300 ლარი
( 200X1.5=300 ლარი) თუ მატჩში გავიდა 2 გოლი - ფსონმა ტოტალზე (1.5 ნაკლები) – 100 ლარი წააგო; ფსონმა ტოტალზე (2.0 ნაკლები) – 100 ლარი გაბათილდება. ფსონის მთლიანი ანაზღაურება იქნება 100 ლარი. თუ მატჩში გავიდა 3 და მეტი გოლი ფსონი მთლიანად წაგებულია.

29 ზუსტი ანგარიში - ფსონის დადებისას უნდა იქნას გამოცნობილი მატჩის ძირითადი დროში ზუსტი ანგარიში მაგ:თუ ფსონი დადებული იყო 2:0 მაშინ მატჩი უნდა დამთავრდეს საბოლოო ანგარიშით 2:0 წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

30 აზიური ჰანდიკაპი. როდესაც ფსონი იდება აზიური ჰანდიკაპით, ტოტალიზატორი ფაქტიურად იღებს ორ ფსონს. ანუ ფსონი კოეფიციენტით (+1.25) არის ორი ფსონი : ფორაზე (+1.0) და ფორაზე (+1.5). თითოეული ფსონის თანხა უდრის მთლიანი ჰანდიკაპის თანხის ნახევარს. ჰანდიკაპის მთლიანი მოგება უდრის ამ ორი ფსონის მოგებას. შედეგიდან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ ორი ფსონი ; ერთი, და მეორის თანხა დაიბრუნოთ ; ორივე წააგოთ. აზიური ჰანდიკაპის დაანგარიშება კონკრეტულ მაგალითზე : ვილიარეალი-რეალი მ. (ფორა +0.75/-0.75); ფსონის თანხა ამ მაგალითში შეადგენს 100 ლარს, ანუ, თუ ვილიარეალზე ვდებთ ფსონს (+0,75) 1.5 კოეფიციენტით, ის იყოფა ორად : ფსონებზე ფორით (+1.0)-50 ლარი, (+0.5) -50 ლარი. განვიხილოთ რამდენიმე ვარიანტი : მატჩის შედეგი (0:1) - ფორა (+0.5) - წაგება, ფორა (+1.0) - თანხის დაბრუნება, ფსონის მთლიანი ანაზღაურება იქნება 50 ლარი. მატჩის შედეგი (1:1) - ფორა (+0.5) - მოგება, ფორა(+1.0) - მოგება ფსონის მთლიანი ანაზღაურება იქნება 150 ლარი. მატჩის შედეგი (0:2) - ფსონმა წააგო.

31 "სათამაშო დღის სტატისტიკა"-მოიცავს სათამაშო დღის განმავლობაში რომელიმე ჩემპიონატში ერთ დღეში ჩატარებული რამოდენიმე თამაშის სტატისტიკას, თუ აღებული ჩემპიონატის დღის თამაშებიდან რომელიმე თამაში არ ჩატარდა, ჩაიშალა ან გადაიდო და არ შედგა მომდევნო დღის განმავლობაში ამ შემთხვევაში ის პოზიციები რომლებიც ამ მომენტისათვის იყო გარკვეული და რომლებზეც დარჩენილ ერთი თამაშის ჩატარებას ან არ ჩატარებას გავლენის მოხდენა არ შეეძლო ითვლება დაფიქსირებულად, (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება) ხოლო გაურკვეველ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლია. ასეთ პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით. სათამაშო დღედ ითვლება კონკრეტული ქვეყნის ფედერაციის მიერ გამოცხადებული დღე (მაგ: თუ ესპანეთის ჩემპიონატში შაბათ დღეს გამოცხადებული არის 5 თამაში და აქედან ერთი თამაში საქართველოს დროით ტარდება კვირა დღის 01:00 საათზე ეს თამაში ჩაითვლება შაბათის სათამაშო დღეში). იმ შემთხვეაში თუ მატჩი შეწყდა (ჩაიშალა) და მომდევნო დღის განმავლობაში გაგრძელდა შეწყვეტის (ჩაშლის) მომენტიდან, ყველა ფსონი ძალაში რჩება საბოლოო შედეგის დაფიქსირებამდე. იმ შემთხვევაში თუ მატჩი შეწყდა (ჩაიშალა) და მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში დაიწყო ხელახლა თავიდან ყველა შედეგი ფიქსირდება საბოლოო მატჩის შედეგის მიხედვით.

32 თუ ფსონი დადებულია ტურში გატანილი გოლების რაოდენობაზე და ერთი ან რამდენიმე მატჩის შედეგი ნებისმიერი მიზეზის გამო (მატჩი ან მატჩები გადაიდო, ჩაიშალა, შეწყდა ან სხვა) არ დაფიქსირდა, ანუ მოთამაშის მიერ ფსონის დასადებად არჩეული ქვეყნიდან მოქმედ პროგრამაში შეტანილი ყველა მატჩის შედეგი არ დაფიქსირდა ან რომელიმე წყვილში ცვლილებაა (მასპინძელი შეიცვალა, წყვილი არასწორად იყო მითითებული ან სხვა) მოხდა, მიუხედავად იმისა შეეძლო თუ არა ამ მატჩს გავლენა მოეხდინა მოთამაშის მიერ გაკეთებულ პროგნოზზე. ამ შემთხვევაში ის პოზიციები რომლებიც ამ მომენტისათვის იყო გარკვეული და რომლებზეც დარჩენილ თამაშის ჩატარებას ან არ ჩატარებას გავლენის მოხდენა არ შეეძლო ითვლება დაფიქსირებულად, (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება) ხოლო გაურკვეველ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლია. ასეთ პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით.

33 შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.

34 ჯგუფიდან გასვლა-მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან, ადგილის გაუთვალიწინებლად.

35 ჯგუფიდან გასვლა (I-II ადგილი ზუსტი თანმიმდევრობით) ფსონი იდება გუნდების ან მოთამაშეების ჯგუფიდან გასვლაზე.

36 ჯგუფში პირველი ადგილი- მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.

37 ფინალში გასვლა- მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში გასული გუნდი ან გუნდები.

38 ½ ფინალში გასვლა - მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.

39 ¼ ფინალში ფასვლა - მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს მეოთხედფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.

40 საუკეთესო ბომბარდირი- (გუნდის ან ტურნირის)მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი(ბომბარდირი ვლინდება ლიგის ან ტურნირში გატანილი გოლების რაოდენიბით), ერთნაირი ბურთების დაგროვების შემთხვევაში ყველა ფსონი გაუქმდება ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 კოეფიციენტის გათვალიწინებით.

41 ფინალური წყვილი - ამ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, თუ რომელი ორი გუნდი (ორი მოთამაშე) გავა მოცემული ტურნირის ფინალში, ამ ორიდან ნებისმიერი ერთერთის ფინალში ვერ გასვლის შემთხვევაში ბილეთი ითვლება წაგებულად

42 საუკეთესო გუნდი - ფსონები იდება თუ ვინ გახდება საუკეთესო გუნდი ტურნირზე მონაწილე გუნდებიდან, ტურნირზე დაკავებული ადგილის მიხედვით.

43 საპრიზო ადგილი (TOP 3) - ფსონების დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ადგილს სამეულში

44 ქულები (ჯგუფში) - ფსონები იდება გუნდის მიერ ჯგუფში დაგროვილ ქულების რაოდენობაზე

45 ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.

46 ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.

47 გუნდის ტოტალი ჯგუფში- ფსონები იდება გუნდის მიერ ჯგუფში გატანილ გოლების რაოდენობაზე.

48 კუთხურები რაოდენობა ტურნირზე - ფსონები იდება ჩამოწოდებული კუთხურების რაოდენობაზე ტურნირზე (ექსტრატაიმის ჩათვლით ან ექსტრატაიმის გარეშე, პოზიციის სათაურში მითითებული პირობის მიხედვით).

49 ბარათების რაოდენობა ტურნირზე - ფსონები იდება ტურნირზე ნაჩვენები ბარათების საერთო რაოდენობაზე (ექსტრატაიმის ჩათვლით ან ექსტრატაიმის გარეშე, პოზიციის სათაურში მითითებული პირობის მიხედვით).

50 წითელი ბარათების რაოდენობა ტურნირზე - ფსონები იდება ტურნირზე ნაჩვენები წითელი ბარათების საერთო რაოდენობაზე (ექსტრატაიმის ჩათვლით ან ექსტრატაიმის გარეშე, პოზიციის სათაურში მითითებული პირობის მიხედვით).

51 ჯარიმების რაოდენობა ტურნირზე - ფსონები იდება ტურნირზე დანიშნული ჯარიმების რაოდენობაზე (ექსტრატაიმის ჩათვლით ან ექსტრატაიმის გარეშე, პოზიციის სათაურში მითითებული პირობის მიხედვით).

52 ოფსაიდების რაოდენობა ტურნირზე - ფსონები იდება ტურნირზე დაფიქსირებულ ოფსაიდების რაოდენობაზე. (ექსტრატაიმის ჩათვლით ან ექსტრატაიმის გარეშე, პოზიციის სათაურში მითითებული პირობის მიხედვით).

53 კარში დარტყმების რაოდენობა ტურნირზე - ფსონები იდება ტურნირზე დაფიქსირებულ კარში დარტყმების რაოდენობაზე. (ექსტრატაიმის ჩათვლით ან ექსტრატაიმის გარეშე, პოზიციის სათაურში მითითებული პირობის მიხედვით).

54 სათამაშო დღის სტატისტიკა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ერთი ჩემპიონატის სათამაშო დღის ჭრილში ჩატარებული თამაშებზე სტატისტიკა

55 მასპინძლების მოგება. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რამდენი მასპინძელი მოიგებს აღებულ ჩემპიონატიდან.

56 სტუმრების მოგება. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რამდენი სტუმარი მოიგებს აღებულ ჩემპიონატიდან.

57 პირველი და მეორე ტაიმების კუთხურების ნამრავლი - ფსონები იდება I და II ტაიმებში ჩამოწოდებული კუთხურების რაოდენობების ნამრავლზე.

58 პირველი და მეორე ტაიმების ბარათების ნამრავლი - ფსონები იდება I და II ტაიმებში მიღებული ბარათების რაოდენობების ნამრავლზე.

59 გატანილი გოლების წუთების ჯამი - ფსონი იდება მატჩში გატანილი გოლების წუთების ჯამზე. მაგალითად თუ გოლები გავიდა 30-ე და 65-ე წუთებზე მათი ჯამი იქნება 95 (თუ გოლი გავიდა მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში გატანილი გოლის დრო დაფიქსირდება როგორც 90-ე წთ).

60 დროის ინტერვალი- დროის ინტერვალში გამოტანილი პოზიებზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს კონკრეტულ დროის ინტერვალში მომხდარი მოვლენა მაგ: გოლი გავა 1-10წთ. დროის ინტერვალში თუ გოლი გავიდა 10:01 წუთზე ფსონი წაგებულია.

61 ტურნიზე გამოტანილ პოზიციებზე სადაც მოთამაშემ, გუნდმა ან ჯგუფმა დაასრულა ერთნაირი მაჩვენებლით მაგ

62 ვინ გაიტანს ყველაზე მეტ გოლს, ვინ გაიტანს ყველაზე ნაკლებ გოლს, ვინ უკეთ ითამაშებს და ა.შ) ასეთ შემთხვევაში ფსონის დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

63 ყველა სპორტში თამაშის გადადების შემთხვევაში გუნდის მოთამაშის პოზიციებზე დადებული ფსონების კოეფიციენტი გახდება 1,0 ის ტოლი და ბილეთის დაანგარიშება მოხდება 1.0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

64 თამაშის (მატჩის) ჩატარების ადგილის შეცვლის შემთხვევაში გუნდის მოთამაშის პოზიცებზე დადებული ყველა ფსონი უქმდება.

65 თუ მატჩი დაიწყო და შეწყდა ან შეჩერებულია და არ დამთავრდა მოთამიშის პოზიციებზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება.

66 თუ რომელიმე მოთამაშე რომლის პოზიციებზეც ფსონი არის განთავსებული არ მიიღებს მონაწილეობას მატჩში მაშინ ამ მოთამაშეზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება.

67 ფეხბურთში თუ რომელიმე მოთამაშის პოზიციებზე განთავსებულია ფსონი და ამ მოთამაშემ თავიდანვე არ მიიღო მონაწილეობა მატჩში მაშინ ამ მოთამაშის პოზიციებზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება

68 ფეხბურთი მოთამაშის დარტყმები. - მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული დარტყმების რაოდენობა. მოთამაშის გოლები, მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ გატანილი გოლების რაოდენობა.

69 მოთამაშის კარში დარტყმები. მომხმარებელმა უნდა გამოცნოს მოთამაშის მიერ კარში დარტყმები. მოთამშის პასები. მომხმარებელმა უნდა გამოცნოს მოთამსის მიერ შესრულებული პასების რაოდენობა.

70 ასისტები. მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული საგოლე პასების რაოდენობა.

71 ვარდენები/ Tackles მოთამაშის ვარდნების რაოდენობა მეტი/ნაკლები მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შერულებული ვარდენები. ითვლება მხოლოდ შედეგიანი ვარდნა როცა ბურთი რჩება ვარდნის ავტორს ან მის გუნდს.

72 კალათბურთი. მოთამაშის ქულები ამ პოზიციაზე მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს რამდენ ქულას ჩააგდებს კონკრეტული მოთამაშე. მოთამაშის ბლოკშოტები მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის ბლოკშოტების რაოდენობა. მოთამაშის მოხნები მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ სესრულებული მოხსნები მოთამაშის მიერ რეალიზებული 3 ქულიანების რაოდენობა მომხმარებელმა უნდა გამიცნოს თუ რამდენ 3 ქულიან ტყორცნას შეასრულებს მოთამაშე.

73 ჩაჭრების რაოდენობა მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობა.

დამატებითი პოზიციები

1 ვინ დაიწყებს თამაშს: რომელი გუნდი შეიყვანს თამაშში ბურთს. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე.

2 ვინ მოაწვდის პირველ აუტს : ამ კატეგორიაში ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველი ბურთს გვერდითი ხაზიდან. იმ შემთხვევაში თუ გუნდის მოთამაშე აუტის ჩამოწოდების დროს დაარღვევს წესს (ანუ არასწორად ჩამოაწვდის მას და მატჩის მთავარი არბიტრი აუტის ჩამოწოდების უფლებას გადასცემს მეორე გუნდს), გამარჯვებულია ფსონი, რომელიც დადებულია გუნდზე რომელმაც პირველად მოიპოვა აუტის ჩამოწოდების უფლება. მიუხედავად იმისა თუ შემდგომში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს არბიტრი. თუ შემთხვევით მატჩის ტრანსლაციისას არ გამოჩნდა პირველი აუტის ჩამოწოდების მომენტი და შესაბამისად ვერც ინტერნეტ საიტების საშუალებით გაირკვა შედეგი, აღნიშნული ფსონის კოეფიციენტი 1.0–ის ტოლად ითვლება!

3 ვინ მოაწვდის პირველ კუთხურს: აღნიშნული ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველ კუთხურს. თუ მატჩის ტრანსლაციის დროს არ გამოჩნდა პირველი კუთხურის ჩამოწოდების მომენტი მაშინ ტოტალიზატორი ეყრდნობა ინტერნეტ საიტებით მიღებულ იმფორმაციას, მაგრამ თუ ინტერნეტის საშუალებით ვერ გაირკვა აღნიშნული შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1– ის ტოლად ითვლება!

4 პირველი კუთხურის დრო: პირველი კუთხურის დროდ ფიქსირდება ბურთის კუთხურზე გადასვლის და არა მოწოდების დრო. (ჩანაწერის არქონის შემთხვევაში, განისაზღვრება ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტზე არსებული დროით).

5 რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში : ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში ჩამოწოდებული კუთხურების მეტ– ნაკლებობის გამოცნობაზე. თუ მატჩში ბურთი გადავიდა კუთხურზე, მაგრამ დროის ამოწურვის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მსაჯმა აღარ ჩამოაწოდებინა კუთხური, მაშინ ასეთი კუთხური ანგარიშში არ ჩაითვლება!

6 კუთხურების ფორა : ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს პირველი გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობის შეფარდება მეორე გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობასთან მითითებული ფორის შესაბამისად! (გადასულ, მაგრამ არაჩამოწოდებული კუთხურის შემთხვევაში, მოქმედებს იგივე წესი, რაც განხილულია „რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში“ კატეგორიის შემთხვევაში).

7 მეტი კუთხური/აუტი/ჯარიმა/ბარათი/ოფსაიდი (თამაშგარე)/კარიდან დარტყმა/კარში დარტყმა და ა.შ. - ამ ფსონის დადებისას ფსონის დამდები პირის მიზანია გამოიცნოს მატჩში მონაწილე გუნდებიდან რომელი გუნდი უფრო მეტჯრ შეასრლებს/მოახდენს ზემოთ ჩამოთვლილ მოვლენებს მატჩის ძირითად დროში.

8 ვინ მოაწვდის უფრო ადრე 3/5/7/9 კუთხურს; ვინ მოაწვდის უფრო ადრე 3/5/7/9 და ა.შკუთხურს - ეს პოზიციები მოიცავენ მატჩის დაწყებიდან 90+ წთ ძირ. დროის ჩათვლით რომელიმე გუნდის მოაწვდის პირველად 3, 5, 7, 9 კუთხურს და არა რიგით მე–3, მე–5, მე–7, მე–9 კუთხურს.

9 ვინ მიიღებს პირველ ბარათს: ამ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ მინდორზე მყოფი თამაშში მონაწილე რომელი გუნდის მოთამაშე მიიღებს პირველ ბარათს. თუ მსაჯმა ორივე გუნდის წარმომადგენელს დროის ერთ მონაკვეთში უჩვენა ბარათი ასეთ შემთხვევაში პირველი ბარათის მიმღებად ჩაითვლება ის ფეხბურთელი, რომელსაც მსაჯმა პირველად უჩვენა აღნიშნული ბარათი. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან არსებული ჩანაწერიდან თუ ვერ ხერხდება დადაგენა თუ ვის უჩვენა პირველი ბარათი მსაჯმა, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად.

10 ბარათების რაოდენობა: ბარათების რაოდენობა ამ კატეგორიაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რა რაოდენობის ბარათს მიიღებს ორივე მოასპარაზე გუნდი ერთად მატჩის ძირითად დროში. არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნაჩვენები ყვითელი ბარათი ითვლება 1(ერთ) ბარათად, არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნებისმიერი სახით ნაჩვენები წითელი ბარათი ითვლება ორ ბარათად. ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი რომელიც წითელ ბარათად გარდაიქმნება ბარათად არ ჩაითვლება, შედეგად ერთ მოთამაშეს დაუგროვდა სულ სამი ბარათი. (შესაბამისად ერთ მოთამაშეს თამაშის განმავლობაში შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ სამი ბარათი).

11 მსაჯის მიერ მოთამაშისადმი პირდაპირ (ყვითელი ბარათის გვერდის ავლით) ნაჩვენები წითელი ბარათი ჩაითვლება ორ ბარათად. ცვლილებაზე შემოსულ მოთამაშე რომელსაც უკვე სათადარიგო სკამზე მიღებული ჰქონდა ერთი ყვითელი ბარათი და თამაშის დროს მიიღო მეორე ყვითელი ბარათი რომელიც ავტომატურად გადავიდა წითელში ჩაითველბა ორ ბარათდ ვინაიდან სათადარიგო სკამზე მიღებული ყვითელი ბარათი არ ითვლება. მწვრთნელთა კორპუსის, სათადარიგო შემადგენლობაში მოთამაშეებისა და შეცვლაზე გასული ფეხბურთელის მიერ მიღებული ბარათი მხედველობაში არ მიიღება.

12 ბარათების ქულების რაოდენობა: ფსონის განთავსება ხდება ბარათების ქულათა რაოდენობაზე, რომლის გამოთვლა ხდება შემდეგი პრინციპის მიხედვით; 1 ყვითელი ბარათი არის 10 ქულა, 1 წითელი ბარათი არის 25 ქულა. ერთი ფეხბურთელის მიერ მიღებული 1 ყვითელი ბარათი და 1 პირდაპირ მიღებული წითელი ბარათი არის 35 ქულა. ასევე ერთი ფეხბურთელის მიერ მიღებული 2 ყვითელი ბარათი არის 35 ქულა: იგულისხმება პირველი ყვითელი ბარათის 10 ქულა და მეორე ყვითელი ბარათი, რომელიც ავტომატურად არის წითელი ბარათი (25 ქულა). ერთ ფეხბურთელის შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ 35 ქულა. თუ ფეხბურთელი მიიღებს პირდაპირ წითელ ბარათს, ჩაითვლება მხოლოდ 25 ქულა, თუ მანამდე არ ქონდა მიღებული ყვითელი ბარათი.

13 მსაჯის მიერ პირველ ტაიმში/მეორე ტაიმზე ოფიციალურად დამატებული დრო - ფსონი იდება მსაჯის მიერ ოფიციალურად დამატებულ წუთების რაოდენობაზე, რომელიც განისაზღვრება სარეზერვო მსაჯის მიერ ტაბლოზე ნაჩვენები წუთებით და არა ფაქტიბრივი ნათამაშები დროით.

14 იქნება თუ არა პენალტი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, დაინიშნება თუ არა პენალტი მატჩის ძირითად დროში. პენალტი არის ერთადერთი კატეგორია, რომელსაც მსაჯი ასრულებინებს მატჩის ძირითადი დროის გასვლის მიუხედავად, ამიტომ ასეთი პენალტიც ითვლება ანგარიშში.

15 პენალტების სერია - ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გადავა თუ არა თამაში პენალტების სერიაში.

16 წითელი ბარათი. - იქნება თუ არა წითელი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, მიიღებს თუ არა უშუალოდ მატჩში მონაწილე ფეხბურთელი წითელ ბარათს მატში მონაწილეობის პროცესში (წითელი ბარათების რაოდენობაში არ ჩაითვლება მწრთნველზე, სათადარიგო ან ცვლილებაზე მოედნიდან გასვლის მერე უკვე შეცვლილ ფეხბურთელზე ნაჩვენები წითელი ბარათი.)

17 წითელი ბარათი და პენალტი- ეს პოზიცია მოიცავს მატჩის ძირითად დროში დაფიქსირებულ წითელ ბარათსა და პენალტს არ ააქვს მვნიშვლელობა ერთდროულად მოხდეება ორივე შემთხვევა თუ ცალ-ცალკე ფსონი მაინც მოგებულად ითვლებასათადარიგო ფეხბურთელზე და მწვრთნელზე მიღებული წითელი ბარათი მხედველობაში არ მიიღება. გუნდების მწვრთნელების და სათადარიგოთა სკამზე მჯდომი ფეხბურთელების მიერ მიღებული და ასევე მატჩის საფინალო სასტვენის შემდგომ ნაჩვენები ბარათები მხედველობაში არ მიიღება.

18 პირველი გოლი – მონაწილე გუნდებიდან ერთ–ერთის მიერ პირველი ბურთის გატანა მოწინააღმდეგის კარში.

19 რომელი გუნდი მოიგებს მატჩის დარჩენილ დროში - ფსონი იდება თუ რომელი გუნდი მოიგებს ფსონის განთავსების მომენტიდან მიმდინარე შედეგის შემდეგ .ფსონის დადების მომენტში მიმდინარე შედეგი გამოისახება პოზიციის გვერდზე მაგ: მიმდინარე შედეგი 0:0 თუ ამ მომენტის მერე საბოლოო შედეგი დაფიქსირდა 1:0 მაშინ პირველი გუნდის მოგებაზე დადებული ფსონები მოიგებს.

20 რომელ ტაიმში იქნება მეტი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელ ტაიმში მიიღებენ მოთამაშეები მეტ ბარათს პირველში მეორეში თუ თანაბრად. არცერთი ბარათის შემთხვევაში ითვლება თანაბრად.

21 შედეგიანი ფრე - აღნიშნული პოზიცია მოიცავს ფრედ დასრულებულ მატჩს, გარდა 0-0-სა.

22 რომელ ტაიმში მოხდება პირველი შეცვლა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რომელ ტაიმში მოხდება პირევლი შეცვლა: I ტაიმში, II ტაიმში თუ შესვენებაზე.

23 პირველი შეცვლა: თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა დროის ერთ მონაკვეთში, პირველი შეცვლა ჩაეთვლება იმ გუნდს, რომლის ფეხბურთელიც პირველი გამოვა მოედანზე. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან არსებული ჩანაწერიდან ვერ ხერხდება დადაგენა თუ რომელი გუნდის ფეხბურთელი შემოვიდა პირველი მოედანზე ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად. თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა შესვენებაზე პირველი შეცვლა ჩაითვლება ერთდროულად.

24 დარტყმები.(Shots/Total Attempts). დარტყმების რაოდენობა მოიცავს შემდეგ მოვლენებს: კარში დარტყმა, კარისკენ დარტყმა, დაბლოკილი დარტყმა.

25 კარში დარტყმა. კარში დარტყმაში ითვლება ყველა ის დარტყმა რომელიც მიდის კარის ჩარჩოში, დარტყმა რომელსაც აიღებს მეკარე ან მცველი ,იმ შემთხვევაში თუ მცველი ბოლო კაცია. თუ ბურთი მოხვდა ძელს ან ხარიხას კარში დარტყმად არ ითვლება, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ძელზე ან ხარიხაზე მოხვედრის შედეგად პირდაპირ გავიდა გოლი.

26 ფეხბურთში გატანილი გოლების გარდა თუ რომელიმე მოთამაშის ინდივიდუალურ პოზიციებზე განთავსებულია ფსონი და ამ მოთამაშემ თავიდანვე არ მიიღო მონაწილეობა მატჩში მაშინ ამ მოთამაშის პოზიციებზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება

27 პირველი გოლის ავტორი - პოზიცია მოიცავს ფეხბურთელის მიერ გატანილ მატჩის პირველგოლს. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონი ძალაში რჩება თუ ა) მოთამაშემ დაიწყო სასტარტო შემადგენლობიდან თამაში. ბ) იმ შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელებისათვის, რომლებიც შემოვიდნენ პირველი გოლის გატანამდე. ხოლო ფსონი ბათილდება თუ პირველი გოლის გატანის მომენტში კონკრეტული მოთამშე იმყოფება სათადარიგო შემადგენლობაში ან საერთოდ არ არის განაცხადში.

28 ბოლო გოლის ავტორი - აღნიშნული პოზიცია მოიცავს ფეხბურთელის მიერ კონკრეტული მატჩის ძირითად დროში გატანილ ბოლო გოლს. ფსონი ძალაში რჩება თუ მოთამაშემ მატჩში მონაწილეობა მიიღო ნებისმიერი დროით. ხოლო ფსონი ბათილდება თუ კონკრეტული მოთამაშე მატჩში მონაწილეობას არ მიიღებს.

29 გაიტანს თუ არა კონკრეტული ფეხბურთელი მატჩში გოლს. აღნიშნული პოზიცია მოიცავს ფეხბურთელის მიერ კონკრეტული მატჩის ძირითად დროში გატანილ მინიმუმ ერთ გოლს. ფსონი ძალაში რჩება თუ მოთამაშემ მატჩში მონაწილეობა მიიღო ნებისმიერი დროით. ხოლო ფსონი ბათილდება თუ კონკრეტული მოთამაშე მატჩში მონაწილეობას არ მიიღებს.

30 საგოლე გადაცემა - ითვლება გადაცემა რომლის შემდეგაც გავა გოლი.

31 პასები - ითვლება ნებისმიერი გადაცემა რომელიც შესრულდება თამაშისას, გარდა კუთხურის, აუტისა და ჯარიმისა.

32 ბურთი მოხვდება ძელს ან ხარიხას - (ითვლება მხოლოდ ის დარტყმები რომელიც მოხვდება ძელს ან ხარიხას, რომლის შემდგომმაც ბურთი რჩება თამაშში (შეეხეო მოთამაშეს, მსაჯს, სხვა ძელს ან ხარიხას) ძირითად დროში. ძელი და ხარიხა არ ჩაითვლება: თუ ბურთის ძელზე ან ხარიხაზე მოხვედრის მომენტში თამაში იყო შეწყვეტილი. ძელზე ან ხარიხაზე მოხვედრის მერე ბურთი გასცდა სათამაშო მოედნის ფარგლებს ან გავიდა გოლი.)

33 გუნდი მოიგებს და არ გაუშვებს გოლს - აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გუნდი, რომელიც მოიგებს მატჩს და არ გაუშვებს გოლს.

34 პირველი გუნდი არ გაუშვებს გოლს პირველ ტაიმში - აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაუშვებს თუ არა პირველი გუნდი გოლს I ტაიმში. „კი“ ნიშნავს პირველი გუნდი არ გაუშვებს გოლს პირველ ტაიმში, „არა“ ნიშნავს პირველი გუნდი გაუშვებს გოლს პირველ ტაიმში.

35 მეორე გუნდი არ გაუშვებს გოლს პირველ ტაიმში - აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაუშვებს თუ არა მეორე გუნდი გოლს I ტაიმში. „კი“ ნიშნავს მეორე გუნდი არ გაუშვებს გოლს პირველ ტაიმში, „არა“ ნიშნავს მეორე გუნდი გაუშვებს გოლს პირველ ტაიმში.

36 დუბლი - აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი ფეხბურთელის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ ზუსტად ორ გოლს (3 და მეტი გოლის გატანის შემთხვევაში ფსონი თვლება წაგებულად.

37 ჰეთთრიკი - აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი ფეხბურთელის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ სამ ან მეტ გოლს.

38 ავტოგოლი - აღნიშნული პოზოცია მოიცავს მოთამაშის მიერ საკუთარ კარში გატანილი გოლს. და ანგარიშში ეთვლება მხოლოდ მოწინააღმდეგე მხარეს.

39 ბურთის ფლობა % -იგულისხმება პროცენტული მაჩვენებელი თუ რომელი გუნდი უფრო დიდხანს ფლობდა ბურთს.შედეგის ასახვა მოხდება წესებში მითითებული ოფიციალური საიტების მიხედვით.

40 ჯარიმების რაოდენობა- იგულისხმება ორივე გუნდის მიერ მიღებული ჯარიმების ჯამი. პიეველი გუნდის ჯარიმები, იგულისხმება პირველი გუნდის ფეხბურთელების მიერ მიღებული ჯარიმები შედეგი განისაზღვრება წესებში მითითებული მითითებული ოფიციალური ინტერნეტ საიტების სტატისტიკური მონაცემებიდან.

41 დროის რომელ მონაკვეთსი გავა I გოლი. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს დროის რომელც მონაკვეთში გავა გოლი, დროის მონაკვეთს ადგენს კომპანია და მიუთითებს პროგრამაში შესაბამის გრაფაში. (თუ მითითებულია გოლის დრო 1–23 წუთის ჩათვლით და გოლი გავიდა 23:01წთ–ზე 1–23 წუთის ჩათვლით გოლის გასვლაზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება).

42ორივე ტაიმში 1.5 მეტი გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ– ცალკე გავა ორი ან მეტი გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევასი ფსონი წაგებულია

43 ორივე ტაიმში 1.5 მეტი გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ– ცალკე გავა ორი ან მეტი გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევასი ფსონი წაგებულია.

44 ორივე ტაიმში 1.5–ზე ნაკლები გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ– ცალკე გავა არა უმეთეს თითო თითო გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონი წაგებულია.

45 „ცოცხლის“ დამატებითი პოზიციებზე დადებულ ფსონებზე მოგებები გაიცემა მხოლოდ დაფიქსირებულ და გარკვეულ პოზიციებზე, მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში (თუ მატჩი არ შედგა ერთი კალენდარული დღის განმავლობაში) პოზიციებზე, რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა არ შეეძლო, მოგებბები გაიცემა დამდგარი შედეგის მიხედვით. ( მაგ: თუ მატჩი შეწყდა და ამ დროისთვის იყო დაფიქსირებული ანგარიში 2:1 მოგებები გაიცემა ფსონზე რომელიც დადებული იყო 2.5–ზე მეტ გოლზე ხოლო 2.5–ზე ნაკლებ გოლზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება) არ შემდგარი პოზიციები (პოზიციები რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა შეეძლოთ) კი ჩაითვლება 1.0–ის ტოლ კოეფიციენტად. ეს პოუნქტები ეხება მხოლოდ „ცოცხლის“ დამატებით პოზიციებს.

46 შედეგების დაფიქსირება ხდება ჩვენი ოფიციალური მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი და ჩვენს მიერ მითითებული შესაბამისი სპორტული შეჯიბრების ოფიციალურ ინტერნეტ საიტზე არსებულ ინფორმაციის საფუძველზე, თუ ოფიციალურ მომწოდებლისგან ან ოფიციალურ ინტერნეტ საიტზე ინფორმაცია შედეგებზე არ არის ხელმისაწვდომი ან არ არის სრულყოფილი მაშინ ჩვენ გამოვიყენებთ დამოუკიდებელ ალტერნატიულ სპორტულ საინფორმაციო წყაროებს, საჭიროების შემთხვევაში კრისტალბეთი იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ვიდეო ჩანაწერი და მის მიხედვით განიხილოს და დააფიქსიროს შედეგი გარდა შემდეგი პოზიციებისა: კარში დარტყმა, ჯარიმების რაოდენობა ბურთის ფლობის % და თამაშგარეების რაოდენობა, ვინაიდან ჩანაწერის დაკვირვებით შეუძლებელია ამ მოვლენების ზუსტი განსაზღვრა,აქედან გამომდინარე ასეთ პოზიციებზე შედეგების დაფიქსირება მოხდება ზემოთ აღნიშნული საინფორმაციო წყაროზე დაყრდნობით, კრისტალბეთი იხსნის ყოველგვარ ვალდებულებას ვიდეო ჩანაწერის წარდგენაზე.

47 თუ შედეგი ვერ გაირკვა და შედეგის დაფიქსირება ვერ მოხერხდა ყველა ზემოთ აღნიშნული წყაროს მიხედვით ასეთშემთხვევაში ფსონი გაბათილდება.შედეგის დაფიქსირების საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს კრისტალბეთი. უეფას ეგიდით ჩატარებული მატჩების შედეგების დაფიქსირება ხდება ამ ორგანიზაციის ოფიციალური ვებ-საიტით (www.uefa.com). თუ www.uefa.com-მა, ცოცხლის ერთიდაიმავე პოზიციაზე, დააფიქსირა სხვადასხვა შედეგი, იმ პოზიციების შედეგებზე რომელთა დათვლაც შეუძლებელია მატჩის ჩანაწერით (კარში დარტყმები, ბურთის ფლობა, ოფსაიდები, ჯარიმები), შედეგები ფიქსირდება www.uefa.com-ის პრესის განყოფილებიდან.
ტოტალიზატორი იხსნის ყოველგვარ ვალდებულებას ვიდეო ჩანაწერის წარდგენაზე.


დამატებითი დებულებები

1 შპს „მარსი” (შემდგომში კომპანია) არის იურიდიული პირი რომელის მფლობელობაშც არის ვებ.გვერდი www.crystalbet.com. ყველა თამაში რომელიც გავთავსებულია www.crystalbet.com--ზე ეფუძნება მხოლოდ რეალურ ფულზე თამაშს.

2 წინამდებარე წესები წარმოადგენს სამართლებრივ შეთანხმებას, მოთამაშესა ( „მარსი“ გათამაშების მონაწილე ანუ პიროვნება რომელიც დარეგისტრირებულია კრისტალბეთის ვებ გვერდზე) და შპს „მარსი“ შორის.

3 ყველა მოთამაშე ვალდებულია შპს „მარსი“–ის ვებ-გვერდზე www.crystalbet.com--ზე რეგისტრაციისას გაეცნოს ვებ გვერდით სარგებლობის წესებს. რეგისტრაცია ნიშნავს დარეგისტრირებული მომხმარებლის თანხმობას შპს „მარსი-ის www.crystalbet.com-ვებ გვერდით საგებლობის და გათამაშების წესებზე.

4 წესების არ ცოდნა არ წარმოადგენს ფსონის გაუქმების ან ხელშეკრულების მოშლის სხვა ნებისმიერ მიზეზს და წინამდებარე წესების თანახმად, მოთამაშეს არ ანთავისუფლებს ფსონიდან გამომდინარე მისი ვალდებულებებისაგან. მოთამაშის მის განთავსებულ ფსონთან დაკავშირებით ნებისმიერი საკითხი გადაწყდება შპს „მარსი“ გათამაშების წესების თანახმად.

5 შპს „მარსი“ უფლებას იტოვებს შეცვალოს ნებისმიერი გათამაშების წესი მის სისტემაში რეგისტრირებული მოთამაშეების გაფრთხილების გარეშე.

6 სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლები ვალდებულნი არიან პერიოდულად გადაამოწმონ და გაეცნონ შპს „მარსი“ მიერ მიღებულ დებულებებსა და გათამაშების პირობებში შეტანილ ცვლილებებს.

7 თარგმანთან დაკავშირებით აღმოჩენილ რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება ქართულ ენას.

8 www.crystalbet.com--ზე რეგისტრაციის და სისტემით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს რომელთა ასაკიც აღემატება 18 წელს.

9 შპს „მარსი“–ის კუთვნილ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის შედეგად მოთამაშის მიერ შეყვანილი პაროლი, არის საიდუმლო და სასტიკად იკრძალება მისი განდობა მესამე პირზე. მხოლოდ მოთამაშეა საკუთარი პაროლის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი. კომპანია არ აგებს პასუხს www.crystalbet.com--ზე რეგისტრირებული მოთამაშეების პაროლის უსაფრთხოებაზე და იმ ზიანზე რომელიც შეიძლება მათ მიადგეთ იმ შემთხვევაში თუ არ იზრუნებენ საკუთარი მომხმარებლის (იუზერის) უსაფრთხოებაზე.

10 რეგისტრაციისას მომხმარებელი ვალდებულია ზუსტად და სრულად მიუთითოს პირადი მონაცემები. კომპანია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს, ასევე უარი უთხრას სისტემიდან თანხის გატანაზე იმ მოთამაშეებს, რომლებმაც მიუთითეს არასწორი პირადი მონაცემები.

11 მოთამაშის პირადი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობის ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტა) შეცვლის შემთხვევაში კომპანიის ადმინისტრაცია იტოვების უფლებას ცვლილების შედეგად რეგისტრირებულ მომხმარებელზე არ გასცეს მოგებული თანხა, ცვლილების მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში. მოგებული თანხის აღება „მარსი” ინტერნეტ-სალაროდან შესაძლებელია მხოლოდ ამ ვადის გასვლის შემდეგ ან/და ცვლილებამდე რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ გაცემული ნოტარიალურად დადასტურებული მინდობილობის საფუძველზე.

12 მოთამაშის მიერ, ელექტრონული სისტემებიდან (მომენტალური გადახდის აპარატი, ინტერნეტ-გადახდები და სხვა), ბალანსის შევსების მომენტში, მოთამაშის მიერ თანხის სხვა პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, კომპანია იხსნის ყოველგავრ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან/და გადატანასთან დაკავშირებით. შეცდომით, სხვა პირად ნომერზე გადარიცხული თანხის დაბრუნება მომხმარებლისათვის შესაძლებელია მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

13 პიროვნებას www.crystalbet.com-ზე აქვს მხოლოდ ერთი ანგარიშის გახსნის უფლება. დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს არ შეუძლიათ მეორედ დარეგისტრირდნენ, როგორც ახალი მომხმარებელი. წინაამღდეგ შემთხვევაში კომპანიას აქვს უფლება, გააუქმოს კლენტის მიერ გაკეთებული ყველა ფსონი, რომელიც იქნა განხორციელებული შესაბამის ანგარიშიდან და ამ კონკრეტულ მომხმარებელს დაუბლოკოს ანგარიში განუსაზღვრელი ვადით.

14 კომპანია იტოვებს უფლებას რომ შეუჩეროს ანგარიში იმ პირებს რომლებიც www.crystalbet.com-ზე საკუთარ ანგარიშს იყენებენ არამიზნობრივად. ანუ თუ მოთამაშე მის მიერ ჩარიცხული თანხის მინიმუმ 30%-ს არ გამოიყენებს სათამაშოდ ან თამაშის პროცესში ადმინისტრაციის მიერ შემჩნეული იქნება შეთანხმებული თამაში - ხელოვნური წაგება ან ხელოვნური მოგება კომპანია იტოვებს უფლებას ასეთ მომხმარებლებს შეუზღუდოს ანგარიშით სარგებლობის უფლება მინიმუმ 90 დღით რათა დადგინდეს კონკრეტული მოთამაშეების ამ ქმედების მიზეზი და ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას ამ ტიპის თანხების გაცემის შემთხვევაში მოთამაშეს ჩამოაჭრას გატანილი თანხის 3%.

15 თუკი გაჩნდება ეჭვი, რომ მოთამაშეები იყენებენ კოლექტიური თამაშის მეთოდს (შეთქმულება) კომპანია იტოვებს უფლებას ჩაატაროს ამგვარი ფაქტების გამოძიება, რომლის დროსაც მას შეუძლია დაბლოკოს შემჩნეული პირების ანგარიშები და განუსაზღვრელი ვადით ჩამოართვას ასეთ მომხმარებლებს მათი სარგებლობის უფლება.

16 www.crystalbet.com.-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. წინააღდმეგ შემთხვაში კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე.

17 მომსახურების მიღების მთელი პერიოდის განმავლობაში "მოთამაშე" იძლევა გარანტიას და აცხადებს თანხმობას შემდეგზე:

18 თამაშის შედეგად არსებობს მოთამაშის მიერ ფულადი სახსრების წაგების რისკი და კომპანია პასუხისმგებელი არ არის ასეთი სახის ზიანზე;

19 მოთამაშე თავისი ნებით თანხმდება მომსახურების მიღებაზე, ამასთან თამაშის ტიპს არჩევს თვითონ მოთამაშე;

20 მოთამაშე იღებს ერთპიროვნულ ვალდებულებას თვითონ გადაიხადოს ყოველგვარი გადასახადები (მათ შორის თანხის გატანის საკომისიო), რომლებიც შეიძლება დაერიცხოს მისთვის გაცემულ მოგებულ თანხებს;

21 მოთამაშე პასუხისმგებელია მომსახურეობის მისაღებად საჭირო თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე.

22 კომპანია არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართაობაზე, ვირუსებზე, რომელთა შედეგად შეიძლება დაკარგულ იქნას მონაცემები ან სხვაგვარად დაზიანდეს თქვენი კომპიუტერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა. ასევე კომპანია არ არის ვალდებული უზრუნველყოს დამატებითი ან სარეზერვო ქსელი და/ან სისტემებით.

23 ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა მაგალითად: "No Spin", "Invalid Game", ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა ა.შ.), ამ შემთხვევაში კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. ასეთი გარემოების შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას დადებული ყველა ფსონი ანულირებულად ჩათვალოს და შესაბამისად, დადებული ფსონები არ დაუბრუნოს მომხმარებელს დეპოზიტზე. ეს წესი ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერნეტ–წყვეტა ან სხვა ტექნიკურ გაუმართაობა ხდება იმ ადგილებში, სადაც კომპანია სთავაზობს კომპიუტერზე ხელმწისაწვდომობას მომხმარებელს, მათ შორის კომპანიის ობიექტბში.

24 www.crystalbet.com- ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელის მიერ თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც კომპანიას მიადგება ფინანსური ან მორალური ზიანი, კომპანია იტოვებს უფლებას:

25 აუკრძალოს ფსონის დადება ან გააუქმოს უკვე დადებული ფსონი;

26 გააუქმოს კლიენტის ანგარიში და მისი ფულადი ბალანსი;

27 გააუქმოს და დაუბლოკოს სისტემასთან წვდომის უფლება;

28 მიმართოს სასამართლოს ნებისმიერი მის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლის საეჭვო ქმედების აღსაკვეთად;

29 სასამართლოს გზით მოსთხოვოს მოთამაშეს მიყენებული ზარალისა და სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება;

30 თამაშის დროს ტექსტური შეტყობინებების გაცვლისას მოთამაშეებს ეკრძალებათ უკანონო, უცენზურო, ამორალური ხასიათის მატარებელი, დამუქრების ხასიათის მატარებელი და სხვა მსგავსი ტექსტებისა და ტერმინების გამოყენება. ეკრძალებათ ნებისმიერი სახის პროდუქციის ან/და მომსახურების რეკლამირება. ამ შემთხვევაში ორგანოზატორი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად გათიშოს მოთამაშე.

31 იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს რაიმე მიზეზის გამო არასწორად დაერიცხა თანხა, ის (მომხმარებელი) ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კრისტალბეთის წარმომადგენლობას. ასეთი თანხის სისტემიდან გატანის შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას ამ ფაქტის შესახებ მიმართოს შესაბამის ორგანოებს და მოითხოვოს მომხმარებლისგან მატერიალური ზიანის ანაზღაურება.

32 იმ შემთხვევაში თუ მონაცემი შეცდომით იქნა შეყვანილი და ამ შეცდომის შედეგად მოთამაშეს დაერიცხა ზედმეტი თანხა, "თამაშის ორგანიზატორი" იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება და ჩამოაჭრას მოთამაშეს შეცდომით დარიცხული თანხა, ან პირიქით.

33 კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხრას ნებისმიერ პირს ვებ-გვერდზე www.crystalbet.com-ზე რეგისტრაციის გავლაზე და ფსონის დადებაზე. ამავდროულად არ მისცეს მას განმარტება უარის მიზეზზე.

34 21 წლამდე პიროვნებისათვის აზარტული თამაში ითვლება უკანონო ქმედებად (გარდა ტოტალიზატორისა, სადაც დაშვებული ასაკია 18 წელი).

35 კომპანია იტოვებს ინფორმაციის გადამოწმების უფლებას არაკანონიერი ქმედების თავიდან ასაცდილებლად. აგრეთვე ვიტოვებთ უფლებას, ვაწარმოოთ კერძო გამოძიება იმ მიზნით რომ დავადგინოთ ნამდვილად ხართ თუ არა 18 წლის და ზემოთ. 42. იმ შემთხვევაში თუ ხელმისაწვდომი არ არის მომხმარებლის ასაკის გადამოწმება, კომპანია ასევე იტოვებს უფლებას მოთამაშეს მოსთხოვოს ასაკის დადასტურება.

36 იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანს ხელი მიუწვდება ინტერნეტთან დაკავშირებულ კომპიუტერთან, შესაძლო არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისაგან თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ შეინახოთ თქვენი ანგარიშის ნომერი, მომხმარებლის სახელი და პაროლი საიდუმლოდ.

37 კომპანია არ დაუშვებს შეურაცხმყოფელ ქცევას მომსახურების მომხარებლების მხრიდან კომპანიის თანამშრომლების მიმართ. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია, თავისი შეხედულებისდა მიხედვით ჩათვლის, რომ მომხმარებლის ქცევა ტელეფონის, პირდაპირი ჩატით, ელ-ფოსტით ან სხვა საშუალებებით იყო შეურაცხმყოფელი ან დამამცირებელი კომპანიის ნებისმიერი თანამშრომლისთვის, კომპანიას უფლება ექნება დაბლოკოს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის ანგარიში კომპანიაში და ასეთ სიტუაციაში, კომპანიას არ ეკისრება არანაირი ვალდებულება დააბრუნოს ფულადი სახსრები, რომელიც შესაძლოა იყოს მომხმარებლის ანგარიშზე.

38 მკაცრად იკრძალება პროგრამული უზრუნველყოფის თავდაპირველი კოდის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის შეცვლა, ადაპტირება, გადაყვანა, გადაკეთება, დეკომპილაცია, დარღვევა ან ნებისმიერი სხვა გზით მისი გამჟღავნების მცდელობა, ასევე აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებულების (დერივაციების) შექმნა, წარმოება ან გავრცელება.

39 კომპანიას შეუძლია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და გააუქმოს მოთამაშის ანგარიში (მათ შორის მისი მომმხარებლის სახელი და პაროლი) შეტყობინების გარეშე:

40 თუ ნებისმიერი მიზეზით კომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა ყველა ან მხოლოდ კონკრეტული მოთამაშისთვის;

41 თუ კომპანია თვლის, რომ მოთამაშემ დაარღვია წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულება;

42 თუ მოთამაშემ არაკანონიერად გამოიყენა მომსახურება ან ასეთი გამოყენება ეწინააღმდეგება წინამდებარე ხელშეკრულების არსს; ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით, რომელსაც კომპანია მისაღებად თვლის.

43 თუ წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდება მოთამაშის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის გამო, კომპანია არ კისრულობს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მოთამაშეს თანხა, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს მის ანგარიშზე და მოთამაშე არ იქნება უფლებამოსილი წაუყენოს პრეტენზიები კომპანიას აღნიშნულთან დაკავშირებით.

44 არც კომპანია (მათ შორის, მისი თანამშრომლები ან უფლებამოსილი პირები) და არც კომპნიის პარტნიორები თუ მომწოდებლები არ არიან პასუხისმგებელი მომხმარებლის გაუფრთხილებლობით ზარალზე, რომელიც დაუდგა მომხმარებელს კომპანიის ვებ-გვერდზე არასწორი ინფორმაციის გამოქვეყნებით.

45 მომხმარებელი ადასტურებს, რომ რეგისტრაციის დროს, ასევე გადახდის განხორციელებასთან დაკავშირებით ოპერაციების შესრულებისას კომპანიისთვის მიცემული ყველა მონაცემი არის სწორი, კანონიერი, ნამდვილი და სრული და შეესაბამება საკრედიტო/სადებეტო ბარათზე (ბარათებზე) ან სხვა გადახდის ანგარიშზე მითითებულ სახელს/სახელებს, რომელიც გამოყენებულ იქნება მომხმარებლის ანგარიშზე თანხის კრედიტირების ან ანგარიშიდან დეპოზიტებისთვის. თუ მომხმარებელი იყენებს საკრედიტო/სადებეტო ბარათს ან სხვა გადახდის მეთოდებს, რომელიც არ არის გაფორმებული მის პირად სახელზე, ჩვენ ჩავთვლით, რომ მომხმარებელმა მოიპოვა სრული თანხმობა მათი კანონიერი მფლობელისგან ტოტალიზატორია მომსახურებებში მათი გამოყენების შესახებ. ჩვენ არ ვართ ვალდებული შევამოწმოთ ასეთი თანხმობა და არ ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას თქვენს განცხადებებთან დაკავშირებით წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ მომხმარებელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია აღმოჩნდება არასწორი, განზრახ მცდარი ან არასრული, მომხმარებელი არღვევს ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზე გარდა იმ ზომებისა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ, ტოტალიზატორი ინარჩუნებს უფლებას დახუროს თქვენი ანგარიშები.

46 საეჭვო ან თაღლითური გადახდის შემთხვევაში, მათ შორის მოპარული საკრედიტო ბარათების გამოყენების ან ნებისმიერი სხვა თაღლითური მოქმედების შემთხვევაში (მათ შორის ნებისმიერი უკუდარიცხული თანხა, გადახდის გაუქმება), კომპანია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში, გააუქმოს გადახდა და მიიღოს მოგებული თანხები. კომპანიას უფლება აქვს აცნობოს ნებისმიერ რელევანტურ ორგანოს (მათ შორის საკრედიტო სააგენტოებს) ნებისმიერი თაღლითური გადახდის ან სხვა უკანონო მოქმედებების შესახებ და შეუძლია გამოიყენოს ინკასირების სამსახური ფულის დასაბრუნებლად. თუმცა, არცერთ შემთხვევაში, კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი საკრედიტო ბარათების უნებართვო გამოყენებაზე, მიუხედავად იმისა საკრედიტო ბარათები გამოცხადებულია მოპარულად თუ არა.

47 კომპანია უფლებას იტოვებს დაარიცხოს გადარიცხვის საკომისო მომხმარებლს, თუ მის ანგარიშზე ერთ რეგიონში შეიტანენ თანხას და ამ თანხის უცვლელი სახით გატანას ანგარიშიდან იგი მოითხოვს მეორე რეგიონში.

48 მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ და გაეცნონ საიტზე Crystalbet.com განთავსებულ, შემოსავლების სამსახურის მიერ ბოლოს დადასტურებულ რეგლამენტს.

49 მომხმარებელი საიტზე შესვლით ეთანხმება შემოსავლების სამსახურისთვის ბოლოს წარდგენილ და დადასტურებულ რეგლამენტს, რომელიც განთავსებულია საიტზე.

განსაკუთრებული პირობები

1 კოეფიციენტთა სიის გამოქვეყნების მომენტიდან კომპანიას უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შეცვალოს, შეამციროს, გაზარდოს ან/და საერთოდ გააუქმოს ნებისმიერი კოეფიციენტი.

2 ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება და ამ შემთხვევაში ინტერნეტ–სამორინე „კომპანია“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. გადახდის დროს ნებისმიერი გაუმართაობის შემთხვევაში „კომპანიის“ მხარეს, უქმდება ყველა გადახდა/MalfunctionVoidsAllPays.

3 იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშეს თანხა არასწორად დაერიცხა (მაგ. შედეგი შეცდომით იქნე შეტანილი) კომპანია იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება. იმ შემთხვევაში თუ გადაანგარიშების შემდეგ მოთამაშეს ექნება უარყოფითი ბალანსი, მოთამაშე ვერ დადებს ბილეთს ბალანსის შევსებამდე.

4 ყველა პრეტენზია და სადავო საკითხი მიიღება ელექტრონული ბილეთის განთავსებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5. მომხმარებელმა პრეტენზიის შემთხვევაში, შპს „მარსის“ დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადება უნდა წარმოადგინოს შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5, ან გამოგზავნოს ფოსტით, ან ელ-ფოსტით მისამართზე: Info@crystalbet.com. შპს „მარსის“ ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს მისი წარმოშობიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში და გადაწყვეტილებას აცნობებს მომხმარებელს მისი მიღებისთანავე წერილობითი სახით, განცხადებაში მითითებულ მისამართზე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზია აღარ განიხილება.

5 ნებისმიერი ფსონის შესახებ ინფორმაცია ინახება: www.crystalbet.com–ს მონაცემთა ბაზაში და სადაო საკითხის განხილვის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ელექტრონულ არქივში შენახულ და დაცულ ჩანაწერს.

6 წინამდებარე წესებით გაუთვალისწინებელი დავის წარმოქმნის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამასთან, ნებისმიერი სადავო სიტუაციის წამოქმნის შემთხვევაში, კომპანიას უფლება აქვს დააყადაღოს მომხმარებლის ბალანსზე არსებული თანხა ასეთი სადავო სიტუაციის ამოწურვამდე ან ნებისმიერი სახით გადაწყვეტამდე.

7 "მარსი" იტოვებს უფლებას, „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები წინამდებარე წესდებაში, რომელიც წერილობითი ფორმით შეთანხმებული იქნება შემოსავლების სამსახურთან. ცვლილებები გამოქვეყნდება საიტის ვებ გვერდზე.

8 მხარეები არ აგებენ პასუხს წინამდებარე ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს–მაჟორის) გარემოებებით, და რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეებზე. კერძოდ, სტიქიური უბედურებები, ავარიები, ხანძრები, მასობრივი არეულობები, სამხედრო მოქმედებები, კარანტინის გამოცხადება ან სხვა სახის უბედურებები, რომლებიც ხდება იმ რაიონებში, რომლებიც ოფიციალურად ითვლებიან ზემოხსენებული მოვლენების გავლენის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში, კრისტალბეთი არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ განცდილ დანაკარგებზე.

9 კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხიმგებლობას მომხმარებლის წინაშე, თუ მის მიერ განცდილი ზარალი გამოწვეულია კომპანია ან მომხმარებლის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნებისმიერი უნებართვო შეღწევით ან ზეგავლენით, რომელიც შეიძლება იყოს, მაგრამ არ შემოიფარგლება პროგრამული ვირუსებით, პროგრამული უზრუნველყოფის თუ მის მატარებელ მოწყობილობებზე ნებით თუ უნებლიეთ ზემოქმედებით, რასაც შედეგად დროის მცირე ან დიდ მონაკვეთში მისი გაუმართავი ან გაუთვალისიწინებელი ოპერირება მოჰყვება.

10 საიტზე განთავსებულ თამაშებთან დაკავშირებით შესაძლებელია მომხმარებელს მოუწიოს იმ წესების გაცნობა და დათანხმება, რომლებიც თვითონ ამ თამაშების მომწოდებლების მიერ არის შედგენილი; იმ შემთხვევაში, თუ ერთდაიგივე სიტუაციას კომპანიის და მომწოდებლის წესები სხვადასხვანაირად არეგულირებს, უპირატესობა ენიჭება კომპანიის წესებს ჩვენი და მომხმარებლის ურთიერთობის დასარეგულირებლად.

დავები და საჩივრები

1 ინფორმაცია დადებული ფსონის შესახებ ინახება მოგებული თანხის გაცემამდე. სადაო საკითხის განხილვის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება კომპანიის კომპიუტერულ ქსელში დაფიქსირებულ ჩანაწერს.

2 საჩივარი განსახილველად მიიღება ბილეთში აღნიშნულ ვარიანტში შეტანილი ღონისძიებებიდან, ყველაზე გვიან ჩატარებული თარიღიდან, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ საჩივარი აღარ მიიღება.

3 იმ შემთხვევებში, რომელთა წინასწარ გათვალისწინება შეუძლებელია და წინამდებარე წესებში აღწერილი არ არის, მოთამაშე ვალდებულია დაეთანხმოს კომპანიის დირექციის გადაწყვეტილებას. სხვა შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4 ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომისას კომპანია თავისუფლდება ყოველგვარი ვალდებულებებისგან.

5 კომპანია ვალდებულებას იღებს კონფიდენციალურად შეინახოს ყველა ინფორმაცია მოთამაშეებზე და ფსონებზე ინტერნეტ ტოტალიზატორის ვებ – გვერდის მისამართი: www.crystalbet.com.

6 წინამდებარე წესდება ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ის სავალდებულოა კოპანიის ყველა მოთამაშისათვის.

დასკვნითი დებულებები

1 „მარსი“-ის სერვერზე არსებული თამაშობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ინახება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში და სადაო საკითხების წარმოშობის შემთხვევაში, გადამწყცეტი მნიშვნელობა ენიჭება მის ელექტორნულ ბაზაში დაცულ და შენახულ მონაცემებს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენილი პრეტენზიები არ განიხლიება.

2 წინამდებარე წესები ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ბათილად ითვლება ყველა მანამდე არსებული წესი. წინამდებარე წესები ძალაშია მისს გამოქვეყნებისათანავე და სავალდებულოა ინტერნეტ–ტოტალიზატორის ვებ– გვერდზე მოთამაშე ყველა მომხმარებლისათვის.

3 ინტერნეტ–ტოტალიზატორის ადმინსიტრაცია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმების შემდეგ, მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში უფლებამოსილია შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილება– დამატება, ამასთან ადმინისტრაციის მიერ მისი საჯაროობა უზრუნველყოფილი იქნება დაუყოვნებლივ.

4 წინამდებარე წესებით გაუთვალისწინებელი დავის წარმოქმნის შემთხვევაში მოთამშე ვალდებულია დაეთანხმოს ინტერნეტ–ტოტალიზატორის ადმინისრაციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ამასთან უფლებამოსილია გაასაჩივროს შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში.

5 ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომისას კომპანია თავისუფლდება ყოველგვარი ვალდებულებებისგან.

6 ტოტალიზატორში არ დაიშვება, ფსონი არ მიიღება და არც მოგება გაიცემა 18 წლამდე ასაკის პირებზე.

7 კომპანია ვალდებულებას იღებს კონფიდენციალურად შეინახოს ყველა ინფორმაცია მოთამაშეებზე და ფსონებზე.


ტოტალიზატორის ნებართვა #19-05/358

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/394

სამორინეს მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-04/69

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/390

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/398

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა #19-03/399

ტოტალიზატორის რეგლამენტი

სამორინეს დებულება
VIBER CHAT
VIBER CHAT-ით სარგებლობისათვის საჭიროა კომპიუტერში გეყენოთ ვაიბერის აპლიკაცია
To use VIBER CHAT you must have
Viber installed on your PC
Для использования VIBER CHAT вы должны
установить Viber на свой компьютер
გადმოწერეთ VIBER
დაგვიკავშირდით
ფილიალები და სალაროები მეტი
კონტაქტი
სახელის აღდგენა
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
აღდგენა
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
+995
აღდგენა
პაროლის აღდგენა
შეავსეთ მოცემული ველები
აღდგენა
შეავსეთ მოცემული ველები
+995
აღდგენა
პაროლი შეიცვალა
შეტყობინება